مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آریاگز حاجی نوری یزدانی امید یزدانی 1000 54.0 3 01:08.350
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بچه سیناخ رحیم بردی یزدانی رحمان یزدانی 1000 52.0 5 01:16.140
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی 1000 52.0 2 01:10.340