مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 52 8 01:13.62
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1200 50 8 01:18.81
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1550 53 4 01:44.37
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لوتوس کینگ ایمان ناخدا جبارصالح پور 1000 52 7 01:05.05
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 53 6 01:15.91
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 55 2 01:17.25
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم 1000 53 6 01:05.20
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کیک قانقرمه پیمان کاظمی بهمن صداقت 1000 50 4 01:05.25