مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 52.0 8 01:13.620
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1200 50.0 8 01:18.810
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1550 53.0 4 01:44.370
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
لوتوس کینگ ایمان ناخدا جبارصالح پور 1000 52.0 7 01:05.050
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 53.0 6 01:15.910
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
داکسی دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت 1200 55.0 2 01:17.250
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم 1000 53.0 6 01:05.200
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کیک قانقرمه پیمان کاظمی بهمن صداقت 1000 50.0 4 01:05.250