مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 3 01:02.350
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن ری بهمن میرزاعلی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 8 01:05.490
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نان آور رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی 1600 52.0 6 01:47.690
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالحکیم مهرانی 1200 52.0 5 01:16.310
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن ری بهمن میرزاعلی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 6 01:07.090
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قاصده عبدالوهاب مهرانی احمد ایری 1000 50.0 5 01:03.980
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ساقه مجید قربانپور و امین وثوق احمد ایری 1000 50.0 6 01:07.240
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51.0 2 01:13.160
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1000 53.0 4 01:03.080
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل آی جهان طاغن و طواق یلمه احمد ایری 1000 51.0 8 01:05.320