مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
اوکی ناز دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی 1000 50 3 01:02.35
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
گلدن ری بهمن میرزاعلی رحیم بردی مهرانی 1000 52 8 01:05.49
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
نان آور رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی 1600 52 6 01:47.69
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالحکیم مهرانی 1200 52 5 01:16.31
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلدن ری بهمن میرزاعلی رحیم بردی مهرانی 1000 52 6 01:07.09
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قاصده عبدالوهاب مهرانی احمد ایری 1000 50 5 01:03.98
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ساقه مجید قربانپور و امین وثوق احمد ایری 1000 50 6 01:07.24
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51 2 01:13.16
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خوش تیپ الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری 1000 53 4 01:03.08
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل آی جهان طاغن و طواق یلمه احمد ایری 1000 51 8 01:05.32