مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
تایم هج تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت 1200 50.0 8 01:12.760
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کلیپر داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه 1600 50.0 1 01:45.230
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
اکسیر ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی 2200 51.0 6 02:27.340
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1000 53.0 10 01:04.900
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کلیپر داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه 1000 50.0 8 01:03.100
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
توتوی امان گلدی یارعلی و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا 1000 50.0 6 01:05.420
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1550 54.0 6 01:41.710
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1200 54.0 10 01:20.050
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سی کاس ایوب نوری زاده فرهاد اورگلی 1000 52.0 5 01:03.880
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آی سارا بهمن توماچ بهمن توماج 1550 52.0 2 01:40.290
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اکسیر حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی 1200 53.0 6 01:13.160
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آی داز قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی 1550 51.0 4 01:39.420
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قره قیز محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1200 50.0 10 01:13.320
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
کینگ آو اسپریت حمید تهراچی حمید روشنی 1000 52.0 11
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آی داز قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی 1000 50.0 3 01:01.760
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
الوتک امان ناظری امانقلی مخدومی 1200 52.0 3 01:16.060
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آی سارا بهمن توماچ بهمن صداقت 1000 50.0 2 01:03.010
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سیتی دنسر حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق 1000 52.0 8 01:02.290
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 5 01:01.240
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
الوتک امان نظری امانقلی مخدومی 1000 52.0 10 01:06.650
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
لندی یاسین آق آتابای تقان قلیچ فداکار 1000 54.0 9 01:02.070
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یاشار2 مایسا و فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1000 52.0 7 01:03.270
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مانلی2 مزرعه طوبی یحیی ایزدی 1000 50.0 8 01:03.610
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1000 53.0 12 01:04.740
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اکسیر ایوب امانزاده و کامبیز باستان عبدالرحمان مختومی 1000 53.0 6 01:04.770
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
رویال لاین پوشاک ورزشی دوبی اسپرت تاج محمد گوگ نژاد 1000 55.0 10 01:07.300
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
الوسی گلدی میرزاعلی کمال واج 1000 53.0 6 01:06.450
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
فیروزه ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 54.0 5 01:04.270
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رزی گل یونس و جمال گوگ زاده کمال واج 1000 51.0 9 01:04.590
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دنیلا هیفا اراز گلدی زاده اراز قربان اونق 1000 50.0 2 01:04.570
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بای بای حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1200 61.0 2 01:11.860
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مکس رویال ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 1000 50.0 5 01:06.690
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سیگان طاهر کر اراز قربان اونق 1200 52.0 12 01:18.310
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 52.0 1 01:02.590
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رای هارد پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1200 52.0 2 01:13.790
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تیزاب صحرا مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 52.0 4 01:05.540
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ایل هان حاج آنه آرخی نصرت ا... خوجملی 1200 53.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
تامارا فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 4 01:03.440
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
رونین سروین حبیب الله و یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 54.0 2 01:01.750
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عالم ناب میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده 1000 54.0 3 01:01.840
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
سیاتل ویو حامد کوچکی رشید علایی قوجق 1000 52.0 10 01:06.070
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
جانام مرحوم حاج طواق قلی ایزدی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 8 01:04.360
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
رویال کلاسیک ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 55.0 9 01:03.260
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
رزی گل یوسف و جمال گوگ زاده کمال واج 1000 50.0 1 01:03.760
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
شهباد متین خرمالی ابراهیم بدویزاده 1000 53.0 4 01:03.420
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سامرسا حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده 1000 52.0 1 01:02.340
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آزالیا نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 6 01:05.020
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
ال قوش مرحوم حاج عبدی ملا بابایی محمداسلم محمدی 1000 50.0 8 01:06.490
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
دازتاجر عطا حاجی جرجانی رضا تیرغم 1000 52.0 7 01:06.400
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
لوتوس کینگ ایمان ناخدا جبارصالح پور 1000 52.0 8 01:07.360