مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاشار2 باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان 1600 52.0 10 01:48.290
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سای چلنج مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی 1200 50.0 9 01:13.970
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
میس دنسر مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی 1000 50.0 5 01:04.380
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رزیتا ساجد افراسیاب خطیب خان محمد چپرلی 1600 50.0 4 01:59.550
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ربکا زیبا مسعود آسوده سلیم خوجملی 1000 50.0 7 01:03.180
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1000 53.0 4 01:08.480
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آی وکس آرمان پقه و ابراهیم جهانگیری عبدالطیف اندورا 1000 52.0 9 01:03.580
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ال سامر محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری 1000 52.0 8 01:05.480
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سرکش پوریا حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش 1000 53.0 8 01:11.480
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دراگل مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری 1000 50.0 4 01:00.980
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رویال دیاموند محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی 1000 50.0 3 01:00.580
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آن دوای حسنا آق امین واج 1000 51.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یاشار2 حاج عبدالرحیم پورقاز بهروز مرجانی 1000 52.0 6 01:01.820
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای گزل شهرام بهرام جهان آرا خان محمد چپرلی 1000 50.0 1 01:11.440
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1200 50.0 5 01:11.960
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
میس دنسر مشهد یلمه بهروز مرجانی 1200 50.0 6 01:13.790
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نازجرن احمد گرگانی نیا رشید عطایی 1550 50.0 8 01:45.260
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آرای حمیده آرخی جمشید مختومی 1200 50.0 7 01:12.970
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیلوراستارخجم میکائیل و احسان خوجملی اسکندر خوجملی 1550 50.0 2 01:55.510
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1550 53.0 8 01:41.970
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تامکت هلیا غفاری عوض خوجملی 1550 52.0 7 01:40.820
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد 1550 50.0 8 01:41.820
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهاره پژواک حسین محمدی یوسف دهش 1200 50.0 7 01:31.370
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یاشار2 مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1000 52.0 6 01:02.410
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوران کلهر حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار 1000 50.0 1 01:14.020
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
راحیل ناصر متمکن رسول خرمالی 1200 52.0 4 01:18.150
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1000 52.0 4 01:01.240
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی یعقوب نفس پور 1600 50.0 5 02:01.560
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سای چلنج رامین قهرمانی طاغن سیدی 1000 50.0 4 01:02.100
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اورگیت کمال کر طاغن سیدی 1000 52.0 7 01:07.420
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی 1200 53.0 1 01:24.050
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نازجرن احمد گرگانی نیا کاکش عطایی 1200 50.0 8 01:16.810
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1600 54.0 2 01:55.180
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جانان ایتای و حنیف تاتاری سلیم خوجملی 1000 50.0 6 01:04.460
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تماشا مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت 1000 52.0 6 01:01.330
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1000 51.0 7 01:03.200
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایران مربو زاهد آخوند بندیشه بهزاد پرویز 1000 50.0 8 01:07.260
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1600 51.0 8 01:44.610
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بادبانو سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری 1600 50.0 7 01:58.140
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مینوسا حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق 1000 50.0 6 01:03.030
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ردگلد حاج فتح الله کردی بهرام رجال 1000 50.0 6 01:04.550
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آریس گلد حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند 1200 50.0 6 01:15.020
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گلدبوی حاج غفور پقه نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 8 01:03.910
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رزیتا ساجد رضا خطیب خان محمد چپرلی 1000 50.0 1 01:10.300
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تماشا مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت 1000 52.0 1 01:00.770
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
صوفیلا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50.0 7 01:33.780
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی جمشید مختومی 1000 50.0 7 01:03.250
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
داگلاس سلیمان خوجملی غفور سیدی 1000 52.0 8 01:03.630
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تای سیز نرگس عنبریان رسول خرمالی 1000 50.0 7 01:04.680
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 53.0 5 01:15.070
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 9 01:15.810
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سی کاس اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی 1000 52.0 9 01:06.690
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آلی چارمنز بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز 1000 52.0 9 01:12.730
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52.0 9 01:16.380
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1000 55.0 4 01:03.960
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
چلیپا مهدی عسگری عبدالصمد خوجملی 1000 50.0 7 01:09.840
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلسا سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت 1000 51.0 2 01:02.060
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی 1000 50.0 7 01:07.220
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آرای محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رمضان آچاک 1550 50.0 7 01:43.030
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1200 52.0 7 01:16.700
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آیدا فردوس فکوری عمر مهرانی 1000 50.0 8 01:07.820
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دازتاجر سنان و ثوبان جرجانی رضا تیرغم 1200 53.0 8 01:17.910
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1200 52.0 1 01:22.980
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سای چلنج آتنا و جلیل نیازی طاغن سیدی 1200 52.0 3 01:14.100
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی 1000 50.0 6 01:05.980
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مانلی2 مزرعه طوبی یحیی ایزدی 1200 50.0 7 01:17.370
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سای چلنج مبلمان دکوراسیون صدف طاغن سیدی 1200 50.0 2 01:14.120
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1200 54.0 2 01:29.340
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سرور2 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ 1200 53.0 8 01:14.580
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شهریارسادات فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی 1000 52.0 8 01:06.200
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1200 51.0 4 01:27.540
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50.0 5 01:04.270
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فدرال قلیچ قزل ارازگلدی اونق 1200 55.0 6 01:20.510
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 2 01:14.520
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دازتاجر ادیبه و تالیا جرجانی رضا تیرغم 1000 52.0 2 01:05.920
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1200 50.0 3 01:17.860
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
صوت شکن اسرا دوگونچی حکیم سوقی 1000 53.0 2 01:02.850
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1000 50.0 3 01:14.520
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی 1000 52.0 9 01:06.960
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تای سیز مسعود عنبریان رسول خرمالی 1000 50.0 5 01:07.190
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
یارین مهر مصطفی محمد باران میلاد پایدار 1000 50.0 5 01:14.860
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آهوجه مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 4 01:15.490
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1000 50.0 6 01:05.410
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ناصر خان ناصر چپرلی بهمن قربانی 1000 52.0 8 01:07.180
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 7 01:17.290
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار 1000 51.0 2 01:02.390
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ناناز علیرضا گری جمشید ایری 1000 50.0 9 01:10.300
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اولترا اسپید مرحومان نفس گل چشمه و کمک مرسه خان محمد چپرلی 1000 52.0 9 01:05.440
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی 1000 50.0 3 01:11.240
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی بهروز کمی 1000 52.0 6 01:06.010
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
راحیل مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی 1000 50.0 3 01:04.480
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج اله قلی توماچ 1000 52.0 3 01:06.240
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52.0 4 01:07.400
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ونوس سرمدی آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53.0 3 01:16.660