مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاشار2 باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان 1600 52 10 01:48.29
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سای چلنج مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی 1200 50 9 01:13.97
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
میس دنسر مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی 1000 50 5 01:04.38
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رزیتا ساجد افراسیاب خطیب خان محمد چپرلی 1600 50 4 01:59.55
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ربکا زیبا مسعود آسوده سلیم خوجملی 1000 50 7 01:03.18
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1000 53 4 01:08.48
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
آی وکس آرمان پقه و ابراهیم جهانگیری عبدالطیف اندورا 1000 52 9 01:03.58
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ال سامر محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری 1000 52 8 01:05.48
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سرکش پوریا حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش 1000 53 8 01:11.48
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دراگل مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری 1000 50 4 01:00.98
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رویال دیاموند محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی 1000 50 3 01:00.58
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آن دوای حسنا آق امین واج 1000 51
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یاشار2 حاج عبدالرحیم پورقاز بهروز مرجانی 1000 52 6 01:01.82
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای گزل شهرام بهرام جهان آرا خان محمد چپرلی 1000 50 1 01:11.44
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آنیک ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی 1200 50 5 01:11.96
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
میس دنسر مشهد یلمه بهروز مرجانی 1200 50 6 01:13.79
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نازجرن احمد گرگانی نیا رشید عطایی 1550 50 8 01:45.26
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آرای حمیده آرخی جمشید مختومی 1200 50 7 01:12.97
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
سیلوراستارخجم میکائیل و احسان خوجملی اسکندر خوجملی 1550 50 2 01:55.51
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1550 53 8 01:41.97
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تامکت هلیا غفاری عوض خوجملی 1550 52 7 01:40.82
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دازثمر یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد 1550 50 8 01:41.82
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهاره پژواک حسین محمدی یوسف دهش 1200 50 7 01:31.37
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یاشار2 مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی 1000 52 6 01:02.41
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوران کلهر حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار 1000 50 1 01:14.02
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
راحیل ناصر متمکن رسول خرمالی 1200 52 4 01:18.15
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بارون حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی 1000 52 4 01:01.24
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پیمانه زمان مهندس اصغر امینی یعقوب نفس پور 1600 50 5 02:01.56
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سای چلنج رامین قهرمانی طاغن سیدی 1000 50 4 01:02.10
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اورگیت کمال کر طاغن سیدی 1000 52 7 01:07.42
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی 1200 53 1 01:24.05
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نازجرن احمد گرگانی نیا کاکش عطایی 1200 50 8 01:16.81
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1600 54 2 01:55.18
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جانان ایتای و حنیف تاتاری سلیم خوجملی 1000 50 6 01:04.46
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تماشا مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت 1000 52 6 01:01.33
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
تاوالیزا محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی 1000 51 7 01:03.20
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ایران مربو زاهد آخوند بندیشه بهزاد پرویز 1000 50 8 01:07.26
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1600 51 8 01:44.61
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بادبانو سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری 1600 50 7 01:58.14
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
مینوسا حاج عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق 1000 50 6 01:03.03
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ردگلد حاج فتح الله کردی بهرام رجال 1000 50 6 01:04.55
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آریس گلد حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند 1200 50 6 01:15.02
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گلدبوی حاج غفور پقه نصرت ا... خوجملی 1000 52 8 01:03.91
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رزیتا ساجد رضا خطیب خان محمد چپرلی 1000 50 1 01:10.30
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
تماشا مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت 1000 52 1 01:00.77
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
صوفیا سرمدی مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1200 50 7 01:33.78
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
اوفلیا مرحوم سلیمان خان ساجدی و حاجی قاضی سارلی جمشید مختومی 1000 50 7 01:03.25
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
داگلاس سلیمان خوجملی غفور سیدی 1000 52 8 01:03.63
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تای سیز نرگس عنبریان رسول خرمالی 1000 50 7 01:04.68
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بادیگارد مرحوم قدیر هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 53 5 01:15.07
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 9 01:15.81
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سی کاس اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی 1000 52 9 01:06.69
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آلی چارمنز بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز 1000 52 9 01:12.73
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1000 52 9 01:16.38
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اسکانیا ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری 1000 55 4 01:03.96
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
چلیپا مهدی عسگری عبدالصمد خوجملی 1000 50 7 01:09.84
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گلسا سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت 1000 51 2 01:02.06
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ماریل شهید حلیم بردی آق و میکائیل یارعلی مجید خوجملی 1000 50 7 01:07.22
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آرای محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رمضان آچاک 1550 50 7 01:43.03
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شیدابن کاکا شیدایی یوسف کلته 1200 52 7 01:16.70
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
آیدا فردوس فکوری عمر مهرانی 1000 50 8 01:07.82
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دازتاجر سنان و ثوبان جرجانی رضا تیرغم 1200 53 8 01:17.91
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
غنج اسن امین نظر جاهد خان محمد چپرلی 1200 52 1 01:22.98
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
سای چلنج آتنا و جلیل نیازی طاغن سیدی 1200 52 3 01:14.10
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی 1000 50 6 01:05.98
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مانلی2 مزرعه طوبی یحیی ایزدی 1200 50 7 01:17.37
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سای چلنج مبلمان دکوراسیون صدف طاغن سیدی 1200 50 2 01:14.12
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
قره بیک حسن و مهدی اشموعیل مجید احمد اوغلی 1200 54 2 01:29.34
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سرور2 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ 1200 53 8 01:14.58
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
شهریارسادات فاطمه سادات میر اکرم یحیی ایزدی 1000 52 8 01:06.20
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1200 51 4 01:27.54
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
لیانا حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50 5 01:04.27
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فدرال قلیچ قزل ارازگلدی اونق 1200 55 6 01:20.51
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50 2 01:14.52
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دازتاجر ادیبه و تالیا جرجانی رضا تیرغم 1000 52 2 01:05.92
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آی سیس داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر 1200 50 3 01:17.86
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
صوت شکن اسرا دوگونچی حکیم سوقی ۱۲۰۰ 53 2 01:02.85
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
الماس ارازقلی خوجمی و نادر نوری یعقوب چپرلی 1000 50 3 01:14.52
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین رسول خرمالی 1000 52 9 01:06.96
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
تای سیز مسعود عنبریان رسول خرمالی 1000 50 5 01:07.19
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
یارین مهر مصطفی محمد باران میلاد پایدار 1000 50 5 01:14.86
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آهوجه مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 4 01:15.49
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1000 50 6 01:05.41
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ناصر خان ناصر چپرلی بهمن قربانی 1000 52 8 01:07.18
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سایراز مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50 7 01:17.29
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار 1000 51 2 01:02.39
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ناناز علیرضا گری جمشید ایری 1000 50 9 01:10.30
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
اولترا اسپید مرحومان نفس گل چشمه و کمک مرسه خان محمد چپرلی 1000 52 9 01:05.44
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی رحمان یزدانی 1000 50 3 01:11.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی بهروز کمی 1000 52 6 01:06.01
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
راحیل مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی 1000 50 3 01:04.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج اله قلی توماچ 1000 52 3 01:06.24
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کسری شرکت کسری علی محمد خوجملی 1000 52 4 01:07.40
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ونوس سرمدی آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 53 3 01:16.66