مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 2200 52.0 4 02:53.770
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50.0 2 01:13.720
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آسپین نایب نایبی آتا نفس انفاس 1550 52.0 7 01:51.950
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آهو نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1200 52.0 3 01:26.920
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50.0 6 01:20.440
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1600 52.0 5 02:00.290
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1200 52.0 5 01:27.070
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1000 50.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 52.0 5 01:15.440
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50.0 4 01:14.400
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آهوی نوروزی محمد احمدی ستار مرندی 1200 52.0 4 01:30.820
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیمولیشن جواد ذاکری اسماعیل کوچکی 1000 52.0 9 01:07.740
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 52.0 1 01:13.430
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 50.0 2 01:16.090
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امپراطورصحرا2 یعقوب انفاس آتا نفس انفاس 1000 52.0 6 01:21.930