مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 2200 52 4 02:53.77
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50 2 01:13.72
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آسپین نایب نایبی آتا نفس انفاس 1550 52 7 01:51.95
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
آهو نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1200 52 3 01:26.92
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50 6 01:20.44
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1600 52 5 02:00.29
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آهوی نوروزی محمد احمدی آتا نفس انفاس 1200 52 5 01:27.07
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آی سیلا رئوف و مهران خرمالی یعقوب چپرلی 1000 50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 52 5 01:15.44
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
بچه کولاک محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس 1000 50 4 01:14.40
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آهوی نوروزی محمد احمدی ستار مرندی 1200 52 4 01:30.82
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سیمولیشن جواد ذاکری اسماعیل کوچکی 1000 52 9 01:07.74
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 52 1 01:13.43
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
جواهر مهران مهندس معظمی ستار مرندی 1000 50 2 01:16.09
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امپراطورصحرا2 یعقوب انفاس آتا نفس انفاس 1000 52 6 01:21.93