مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی 1000 50.0 5 01:04.380
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرای حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی 2200 50.0 4 02:25.910
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رایکا محمد تقی شالیها جمشید مختومی 1700 52.0 7 01:56.120
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1600 50.0 8 01:47.490
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای حاج خانم حمیده آرخی جمشید مختومی 1000 50.0 5 01:01.610
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ترکمن ناز حاجی نازدردی سوقی ناز محمد قره داشلی 1000 50.0 5 01:13.350
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاجقلی یکدست ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 11 01:04.730
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ستیلا آی سا یلمه و میکائیل چپرلی امانقلی خوجملی 1200 51.0 8 01:14.350
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 2 01:13.370
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ترکمن ناز حاجی نازدردی سوقی ناز محمد قره داشلی 1000 50.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اورلیا خوجه قلی حاجی پقه ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 9 01:05.350
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1000 53.0 10 01:08.160
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
باطر2 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52.0 5 01:06.340
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی 1550 52.0 8 01:45.180
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوچربانو داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1200 50.0 7 01:16.930
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ربکا زیبا مسعود آسوده عبدالناصر قربانی 1000 50.0 6 01:04.700
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پانامرا حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی 1000 52.0 6 01:01.170
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی 1200 52.0 9 01:17.440
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایل سویر ارازقلیچ کسلخه عوض خوجملی 1200 52.0 8 01:15.020
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اوچربانو داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 3 01:05.510
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی ابراهیم بدویزاده 1000 51.0 9 01:06.120
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج اله قلی توماچ 1000 53.0 7 01:06.320
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سیمولیشن جواد ذاکری اسماعیل کوچکی 1000 52.0 9 01:10.190