مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
فلای محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی 1000 50 5 01:04.38
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرای حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی 2200 50 4 02:25.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رایکا محمد تقی شالیها جمشید مختومی 1700 52 7 01:56.12
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1600 50 8 01:47.49
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آرای حاج خانم حمیده آرخی جمشید مختومی 1000 50 5 01:01.61
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ترکمن ناز حاجی نازدردی سوقی ناز محمد قره داشلی 1000 50 5 01:13.35
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرنیاز سخی و جبار صداقت و مرحوم تاجقلی یکدست ابراهیم بدویزاده 1000 50 11 01:04.73
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ستیلا آی سا یلمه و میکائیل چپرلی امانقلی خوجملی 1200 51 8 01:14.35
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اسکای لاو عرفان و غفار شکیبا ابراهیم بدویزاده 1200 50 2 01:13.37
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ترکمن ناز حاجی نازدردی سوقی ناز محمد قره داشلی 1000 50
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اورلیا خوجه قلی حاجی پقه ابراهیم بدویزاده 1000 50 9 01:05.35
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
داغ مایه محمد علاقی اویس رنجبر 1000 53 10 01:08.16
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
باطر2 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز 1000 52 5 01:06.34
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی 1550 52 8 01:45.18
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
اوچربانو داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1200 50 7 01:16.93
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ربکا زیبا مسعود آسوده عبدالناصر قربانی 1000 50 6 01:04.70
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
پانامرا حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی 1000 52 6 01:01.17
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
نان آور حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی 1200 52 9 01:17.44
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
ایل سویر ارازقلیچ کسلخه عوض خوجملی 1200 52 8 01:15.02
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اوچربانو داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1000 50 3 01:05.51
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی ابراهیم بدویزاده 1000 51 9 01:06.12
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج اله قلی توماچ 1000 53 7 01:06.32
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
سیمولیشن جواد ذاکری اسماعیل کوچکی 1000 52 9 01:10.19