مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سامین محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی 1000 55.0 2 01:01.530
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دراگل مرحوم حاج رجب سرداری یوسف ایری 1200 50.0 6 01:12.670
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آینام محمود آق عبدالخالق ایری 1200 51.0 8 01:12.990
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
شنگول محمد حسین قاسمی یوسف ایری 1200 50.0 5 01:13.540
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کورلین فرشید سیاهی مسلم قولاق 1000 52.0 11 01:06.790
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فرانه عبدالغفار روشنی جمشید روشنی 1550 50.0 10 01:51.010
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
کورلین عاشور محمد قولاق بایرام محمد قولاق 1000 52.0 9 01:11.240