مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سایروس مرتضی شیرازی محمداسلم محمدی 1000 52.0 8 01:05.980
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آس افغان نسا و سونیا محمدی محمداسلم محمدی 1000 50.0 8 01:10.480
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کارا دل شهرام شهبازی محمداسلم محمدی 1000 52.0 1 01:03.870
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
ال قوش حاج عبدالجلیل بابایی محمداسلم محمدی 1000 50.0 7 01:07.060