مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد تقان قلیچ فداکار 1200 54.0 3 01:13.120