مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 54 1 01:11.17
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1200 52 7 01:12.72
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آسیکس آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی 1200 52 4 01:12.49
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شوقی مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1600 53
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
برند دادجان اونق امید ایری 2200 55 2 02:23.99
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
نیتروژن بارانی ندا بارانی علی گوگ نژاد 2200 53 5 02:53.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
پرنسس نورالله ایلیاتی اراز زارعی کسلخه 1000 51 4 01:03.94
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دمبرمز آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری 1600 55 3 01:43.81
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1600 52 6 01:46.15
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
نیواستالیون رحیم ضیایی مهربان ایری 1000 52 3 01:02.35
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
آتابیگ سرهنگ اصغر سید النگی امید ایری 1000 54 1 01:06.67
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دمبرمز ارکان خان سن سبلی امید ایری 1000 55 4 01:00.65
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کروم شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1000 52 3 01:03.68
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرزاد حاج یاسین اونق بهمن اونق 1000 54
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
هج سنت مکائیل ایری امید ایری 1000 52 7 01:00.55
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مای ناز محمد حافظ پقه عثمان ایری 1000 50 8 01:02.39
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوفلیا ستار ساجدی جمشید مختومی 1200 50 7 01:15.43
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نفس بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی 1200 54 1 01:12.44
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1000 52 3 01:03.65
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
اوچربانو محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده 1550 50 5 01:41.75
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
هیستوریا امان تاتار محمد شریف تاتاری 1200 53 10 01:14.04
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گریفین خانم تکتم اسلامی امید جهانیان 1550 52
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاراکس مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری 1200 53 8 01:11.40
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نیواستالیون باشگاه سوارکاری زرین امید ایری 1000 52 5 01:02.77
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
یارین مهر مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1000 51 4 01:10.45
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
برند دادجان اونق امید ایری 1550 53 2 01:37.99
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عروسک رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50 3 01:02.76
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گنجلر عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50 5 01:01.36
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مارکو عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی 1000 52 9 01:10.65
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
پاراکس مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری 1600 53 5 01:40.56
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عروسک مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی 1000 50 5 01:03.49
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فیوره حسام جمالی حمید روشنی 1200 51 6 01:13.02
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دومنیک محمدتقی بابالولی حمید روشنی 1000 52 5 01:01.51
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مه وش نورگلدی رهنی امید ایری 1000 54 7 01:01.66
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شلیک عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 1200 53 2 01:12.91
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری 1200 52 6 01:12.99
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تریتا فرهاد ترکمنی امید ایری 1600 50 7 01:46.29
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تومیریس شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری 1000 50 3 01:00.86
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ایل سویر مسعود و عبدالمعید کسلخه فیض الله رجال 1200 52 8 01:15.60
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1200 54 4 01:13.89
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
تی روژ متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد 1200 50 7 01:31.31
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 55 2 01:11.45
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عالم ناب خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده 1600 53 3 01:39.58
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گل بالام محمد پارسا ایری و یاسر آقچلی جلال ایری 1000 51 8 01:05.93
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رسپکت تیبل آیدین موحد احمد ایری 1600 50 4 01:44.15
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ترمه2 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد 1200 51 4 01:12.79
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری 1600 53 5 01:42.05
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
گلدن بوی ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی 1200 52 9 01:16.97
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
پایرسون ایلیا و ایل آی و محمد ثمین میرزاعلی امید ایری 1000 52 5
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آتابیگ کامبیز وکامران باستان امید ایری 1600 53 1 01:54.85
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گنجلر عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50 1 01:02.48
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
دبی استار ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی 1000 52 6 01:01..46
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شلیک حاجی قربان بابکی رحیم بردی مهرانی 1000 53 5 01:01.07
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کینگ ولف مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52 2 01:02.92
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
استاربوی2 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد 1600 52 4 01:59.97
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
چه گوارا حسین طاهری مهربان ایری 1600 56 7 01:43.64
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شروین عبدالسمیع توسلی اسماعیل کوچکی 1600 53 6 01:50.44
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بازنوش قره بولاغ یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری 1000 57 3 01:00.64
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52 7 01:03.15
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پایرسون امید میرزاعلی امید ایری 1000 52 9 01:01.72
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آتش امین اصغر قاید امینی عبدالناصر رجال 1200 52 3 01:24.91
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 55 6 01:02.75
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
استاربوی2 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد 1200 52 2 01:26.27
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 53 5 01:03.16
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کاساندرا ایل شن داوودی پور بهرام حاجی زاده 1000 52 1 01:00.80
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تیزاب صحرا مهندس کاظمی مهربان ایری 1000 52 6 01:04.63
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رزی گل حاجی گوگ زاده و آرمان روحی کمال واج 1200 51 6 01:13.97
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
کاررا مهدی طارمی و سردار آزمون ناصر حاجی زاده 1200 55 5 01:11.97
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
راپیدو محیا و محمدرضا شیخ عبدالمجید کم 1200 54 7 01:15.81
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
استاربوی شاهین مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 54 5 01:12.55
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
شوقی مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1200 53
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1000 54 3 01:02.70
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کینگ ولف حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده 1000 52 7 01:05.37
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
شادکام مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 54 2 01:13.54
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مانلی جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 50 7 01:04.81
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
نفس نفس قلیزاده مهربان ایری 1000 52 2 01:03.88
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
امیرپاشا آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52 5 01:03.97
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
گل بالام احمد آقچلی و عبدی حاجی کوچکی جلال ایری 1000 50 8 01:10.29
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شنگول محمد حسین قاسمی(بانک سینا) ناز محمد قره داشلی 1000 50 8 01:04.28
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52 3 01:05.10
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دل آراجلیل جمیله هیوه چی امید ایری 1000 52 1 01:10.35
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1550 50 9 01:43.59
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1550 54 2 01:39.42
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل سویر کمال الدین غلامی عوض خوجملی 1200 52 4 01:15.35
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
لان زا عاشور لخی حمید فرود 1000 52 2 01:04.41
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
استاربوی شاهین مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52 2 01:13.57
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
راپیدو مهیا و محمدرضا شیخ عبدالمجید کم 1200 53 3 01:16.66
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
دمبرمز خدای بردی پقه مجید ایری 1200 55 7 01:15.62
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آژدر ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1000 52 5 01:05.55
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
طوفنده کالیفورنیا کروم ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور 1000 52 7 01:07.42
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1550 50 1 01:42.10
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
بوکی دی عابد رهبر مجید ایری 1200 50 6 01:16.23
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
دمبرمز ذبیح اله ،ارکان سن سبلی و پارسا کسلخه مجید ایری 1200 55 8 01:15.32
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
جادوسنجر امید صلاحی عثمان تاجی زاده 1200 53 3 01:30.24
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
راپیدو رضا شیخ و یوسف سقلی عبدالمجید کم 1200 54 6 01:16.37
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میس گلد ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا 1000 50 5 01:03.75
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
یارین مهر مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1200 51 2 01:27.04
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دایاناهج حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 50 7 01:01.32
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
قاینار آریا الهامی عثمان تاجی زاده 1200 52 2 01:25.98
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
خان یلمه حاج رجب یلمه امید ایری 1200 57 5 01:13.95
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
چه گوارا عزیز طعنه مهربان ایری 1200 54 5 01:14.14
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تای سیز نرگس عنبریان رسول خرمالی 1000 50 6 01:06.24
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
لرداسفینکس شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده 1000 54 8 01:03.15
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1200 50 5 01:15.87
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار 1200 53 4 01:14.52
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یلدا مختاری یلدا مختاری عثمان تاجی زاده 1000 50 6 01:17.07
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
گلدن داز حاج محمد پقه مجید ایری 1000 52 1 01:05.84
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
نیو کارناوال امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری 1200 50 10 01:16.98
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری ۱۲۰۰ 50
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شوقی نوری آخوند یلمه عبدالباسط مخدومی 1200 53 1 01:16.93
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
خان یلمه حاج رجب یلمه مجید ایری 1000 55 2 01:01.81
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کومانچی حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی 1200 55 5 01:13.73
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
جانام احسان ایزدی ابراهیم بدویزاده 1000 52 1 01:02.70
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سان اسکای عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی 1000 50 9 01:06.95
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
برند دادجان اونق مجید ایری 1200 53
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
گل یوکابد هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 52 4 01:04.31
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دمبرمز قربان سن سبلی و ناصر کسلخه مجید ایری 1000 54 3 01:03.26
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
گلدن استار مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 51 3 01:13.34
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50 9 01:05.93
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53 2 01:02.63
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سرگل2 ایمان عطا رشید عطایی 1000 50 3 01:05.20
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
کالیپر سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1000 52 5 01:16.42
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
پدرام پوشاک ورزشی دوبی اسپورت تاج محمد گوگ نژاد 1000 53 2 01:03.48
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
برند دادجان اونق مجید ایری 1000 53 8 01:03.49
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
طاهانور حاج نور محمد طعنه مهران خوجملی 1000 52 8 01:05.18
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
خان یلمه حاج رجب یلمه امید ایری 1000 53 5 01:04.10
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
تریتا فرهاد ترکمنی مجید ایری 1000 50 7 01:05.30
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عجب شیر سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر 1000 53 2 01:11.06
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شوقی عبدالرحمن سوقی عبدالباسط مخدومی 1000 52 3 01:05.26
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن داز حاج محمد پقه امید ایری 1000 52 4 01:05.48
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
قاینار علیرضا جلالی عثمان تاجی زاده 1000 52 4 01:13.44
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
پرنسس رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه 1000 50 8 01:06.48
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
سلطان صحرا مرحوم حالی پاکزاد امید ایری 1000 53 4 01:03.80
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شوقی مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی 1000 50 2 01:06.00
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
بالریانقاق صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی 1000 52 6 01:08.24
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شاهرخ نیز سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده 1000 54 2 01:15.93