مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 2200 50 6 02:29.11
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1200 55 6 01:12.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تراول محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی 1000 55 3 01:03.60
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جنی وان باسط دهشت امید جرجانی 1700 52 4 01:49.38
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی 1600 52 4 01:44.82
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1550 55 1 01:38.75
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دومنیک محمدتقی بابالوئی حمید روشنی 1550 52 3 01:38.26
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1000 51 6 01:03.47
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آلتن کارا کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51 10 01:02.69
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی 1000 53 2 01:00.78
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سلطان صحرا حالی و محمد امین پاکزاد جمشید جرجانی 1200 53 4 01:13.40
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
پارسیا سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی 1200 52 7 01:15.77
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل عبدالخالق ایری 1200 52 4 01:13.95
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده 1550 52 4 01:42.47
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1200 51 5 01:17.38
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گل زیبا حاج حمید رادان امید جرجانی 1200 52 9 01:19.36
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی جمشید جرجانی 1000 52 3 01:05.42
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مگارا امین تاتار محمد شریف تاتاری 1000 53 4 01:03.40
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اورهان قرق اورهان قلیچی بهنام تاجی زاده 1000 52
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گل زیبا حاج حمید رادان جمشید جرجانی 1000 50 2 01:06.04