مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری 1000 53.0 1 01:01.840
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
پیربابا محمدمهدی طلایی کمال قربانی 1000 56.0 2 01:02.070
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ایل هان امیر آرخی نصرت ا... خوجملی 1000 53.0 4 01:04.120
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
ریحان گل محمدرضا و ریحانه قزل غیاث غفوری 1000 52.0 6 01:04.580
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
انجوی تیمور آزمون عوض خوجملی 1000 53.0 4 01:04.080
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
الیف ناز حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری 1200 50.0 3 01:15.620
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
قاصده حاج نفس مهرانی نصرت ا... خوجملی 1000 50.0
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
اوبلا نیاز دیوه عبدالرحمن قربانی 1000 50.0 3 01:05.210
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
طاهانور طاها و محمدصفا و محمدارمیا چیره نور مهران خوجملی 1000 53.0 6 01:05.520
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
فولاد سنجر هاشم رهسپار نور محمد اوکش 1000 54.0 5 01:11.810
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
کوانتوم بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی 1000 53.0 6 01:01.140
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
اوزان امید زارعی و محمدامین یامپی اراز زارعی کسلخه 1000 53.0 5 01:02.160
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
آزالیسا عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری 1000 50.0 1 01:02.620
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
طاهانور مرحومان آنه چیره نور و آنه قربان نظری نصرت ا... خوجملی 1000 52.0 2 01:03.210