مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1700 53.0 3 01:52.980
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آلتون سا حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی 1700 53.0 2 01:48.820
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
شه راد مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی 1700 53.0 2 01:48.530
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ریوآچا حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی 1700 51.0 2 01:48.650
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ماکان دانیال طاهری ابراهیم بدویزاده 1700 50.0 3 01:49.500
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
تونیکس محسن نیلی تویلی قربانی 1000 52.0 1 01:01.980
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آل مرد ملا احمد تراچ اراز قربان اونق 1600 55.0 4 01:43.470
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
لطیفه جعفر عابدینی تویلی قربانی 1600 55.0 4 01:44.750
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ریوسانگ امین رادان رشید روشنی 1000 50.0 1 01:02.180
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ریوآچا حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی 1550 51.0 1 01:39.250
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
گلی جعفر عابدینی رشید روشنی 1000 54.0 2 00:59.650
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1550 52.0 1 01:36.180
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
اوچربانو عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1550 51.0 1 01:40.890
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آل مرد مرحوم نوربردی قره ئی اراز قربان اونق 1000 53.0 2 01:00.590
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
یکه نور مرحوم آنه محمد خان عرازی نادر علایی قوجق 1000 50.0 3 01:15.230
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
طوبی حاج گلدی آخوند تراج عبدالطیف تمری 1200 52.0 10 01:15.690
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ریحان گل ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه 1200 50.0 6 01:13.490
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
گیورگی امید بدراقی رسول خرمالی 1200 53.0 1 01:12.920
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ویمتو رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1200 56.0 3 01:10.890
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کاررا محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده 1000 54.0 1 00:59.450
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ریوکنزو غزل رادان حمید روشنی 1000 50.0 1 00:59.390
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رد شدو محمد حسین ساوجی امید جهانیان 1000 52.0 3 01:00.010
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
لان زا نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل 1200 53.0 1 01:13.720
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ابرسیاه جعفر عابدینی رشید روشنی 1200 53.0 1 01:12.910
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1000 52.0 1 00:58.850
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مامبو عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 10 01:08.690
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1000 52.0 2 01:11.160
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
اریس امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری 1000 51.0 3 01:02.650
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 52.0 6 01:01.990
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
طهران عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده 1000 50.0 1 01:02.050
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کایزن حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی 1000 52.0 3 01:01.210
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ویودنس قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی 1000 53.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ضد تری دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته 1000 51.0 8 01:04.360