مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
سهاناز مرحوم ایوب جمالی و ستار قرنجیک امانقلی خوجملی 1000 50.0 10 01:09.430
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ضدفور حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1700 54.0 6 01:55.990
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اوچربانو عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1700 50.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
تک آهو عرشی و احمد وجدانی عبدالباسط مخدومی 1700 52.0 7 02:23.930
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
طاهاهورس عثمان باستان محمداسلم محمدی 1600 54.0 6 01:43.850
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
هیراد خان محمد ندایی الیاس زارعی کسلخه 1000 52.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آی رانر رضا صالحی زیارانی حمید فرود 1000 50.0 10 01:05.920
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
هاکان سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا 1600 52.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
جان بابا حکیم و عبدی کلته ضیاء سخاوت 1000 52.0 1 01:03.240
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
خان بولگ عیسی جرجانی منصور بای پور 1000 52.0 5 01:10.450
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا 1550 53.0
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
سیتارا مروه آق و حدیثه حرک عطا قربان محمد قولرعطا 1550 53.0 4 01:41.950
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
یارین مهر مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1550 51.0 5 02:01.770
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1550 52.0 5 01:42.670
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1000 53.0 6 01:01.140
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آدآلان سرمدی مهندس داریوش سرمدی جمشید مختومی 1000 52.0 2 01:14.540
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پرگار محمد امین کردی اراز قربان اونق 1200 53.0 5 01:13.460
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
تاوانتیا باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا 1200 53.0 6 01:13.430
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بادیگارد عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 52.0 2 01:13.840
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مسترواندرفول حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 53.0 5 01:01.400
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سان اسکای عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی 1200 51.0 10 01:17.290
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
خان بولگ اسماعیل سن سبلی و ساسان بیک محمدی منصور بای پور 1000 54.0 3 01:08.460
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
شنگول فرهان حسن قاسمی مسلم قولاق 1200 51.0 5 01:14.960
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
آی گل جرجان حاج حسن جرجانی منصور بای پور 1200 51.0 11 01:30.880
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
گل آی نور سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 3 01:04.780
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
گلن ناز سعدی قربان عطا گزلی امیر عطاگزلی 1000 50.0 8 01:05.560
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
شاهو فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 53.0 6 01:12.930
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
صوفیلا سرمدی آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 8 01:15.080
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
شوقی مسلم و محمد طیب یلمه ایل محمد غراوی 1000 52.0 9 01:04.280
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
شنگول حاج قاریقدی حسن قاسمی مسلم قولاق 1000 50.0 3 01:02.790
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
تیر رئیسی امیر حسین رئیسی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 9 01:14.440
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
شیدر مرحوم حاج آق محمد زیرکی احسان جرجانی 1000 52.0 4 01:05.500
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آی سن شاهی حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 1 01:13.010
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 54.0 3 01:02.090
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
وننو حالت قلی ناظری جلال قلرعطا 1000 51.0 9 01:09.290
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد یعقوب کوچک نژاد 1000 52.0 2 01:01.170
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
هاکان جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا 1000 52.0 1 01:03.950