چابکسوار پیمان قلرعطا
886
87
89
81
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
سهاناز مبتدی مرحوم ایوب جمالی و ستار قرنجیک امانقلی خوجملی 1000 50.0 10 / 10 (17.5) 01:09.430 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ضدفور از 8 تا 14 امتیاز حامد چاوش عبدالرحمان مختومی 1700 54.0 6 / 7 (32.5) 01:55.990 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اوچربانو از 16 تا 22 امتیاز عرشی وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1700 50.0 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
تک آهو از 0 تا 6 امتیاز عرشی و احمد وجدانی عبدالباسط مخدومی 1700 52.0 7 / 8 (42.0) 02:23.930 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
طاهاهورس از 36 تا 46 امتیاز عثمان باستان محمداسلم محمدی 1600 54.0 6 / 8 (7.0) 01:43.850 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
هیراد خان مبتدی محمد ندایی الیاس زارعی کسلخه 1000 52.0 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آی رانر مبتدی و نبرده رضا صالحی زیارانی حمید فرود 1000 50.0 10 / 11 (19.0) 01:05.920 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
هاکان از 8 تا 12 امتیاز سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا 1600 52.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
جان بابا مبتدی حکیم و عبدی کلته ضیاء سخاوت 1000 52.0 1 / 7 01:03.240 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
خان بولگ از 36 تا 46 امتیاز عیسی جرجانی منصور بای پور 1000 52.0 5 / 6 (18.0) 01:10.450 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
تاوانتیا از 8 تا 14 امتیاز باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا 1550 53.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
سیتارا از 8 تا 14 امتیاز مروه آق و حدیثه حرک عطا قربان محمد قولرعطا 1550 53.0 4 / 8 (6.0) 01:41.950 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
یارین مهر از 8 تا 12 امتیاز مصطفی محمد یاران میلاد پایدار 1550 51.0 5 / 6 (29.0) 02:01.770 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
مسترواندرفول از 18 تا 22 امتیاز حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1550 52.0 5 / 5 (28.5) 01:42.670 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
شمیم از 36 تا 42 امتیاز علی شعبانی جمشید مختومی 1000 53.0 6 / 8 (5.0) 01:01.140 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آدآلان سرمدی مبتدی و نبرده مهندس داریوش سرمدی جمشید مختومی 1000 52.0 2 / 7 (1.0) 01:14.540 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پرگار از 24 تا 34 امتیاز محمد امین کردی اراز قربان اونق 1200 53.0 5 / 9 (5.0) 01:13.460 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
تاوانتیا از 8 تا 14 امتیاز باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا 1200 53.0 6 / 7 (6.5) 01:13.430 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بادیگارد از 12تا 14 امتیاز عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی 1200 52.0 2 / 7 (5.0) 01:13.840 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مسترواندرفول از 16 تا 22 امتیاز حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1000 53.0 5 / 8 (9.0) 01:01.400 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سان اسکای از 2 تا 6 امتیاز عابد و عامر مراد چله حاجی مراد یلقی 1200 51.0 10 / 12 (17.0) 01:17.290 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
خان بولگ از 24 تا 30 امتیاز اسماعیل سن سبلی و ساسان بیک محمدی منصور بای پور 1000 54.0 3 / 6 (2.25) 01:08.460 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
شنگول از 8 تا 10 امتیاز فرهان حسن قاسمی مسلم قولاق 1200 51.0 5 / 9 (15.0) 01:14.960 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
آی گل جرجان از 0 تا 6 امتیاز حاج حسن جرجانی منصور بای پور 1200 51.0 11 / 11 (29.25) 01:30.880 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
گل آی نور مبتدی و نبرده سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 3 / 11 (4.5) 01:04.780 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
گلن ناز از 2 تا 6 امتیاز سعدی قربان عطا گزلی امیر عطاگزلی 1000 50.0 8 / 9 (10.5) 01:05.560 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
شاهو از 16 تا 22 امتیاز فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد 1000 53.0 6 / 6 (16.0) 01:12.930 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
صوفیلا سرمدی از 8 تا 14امتیاز آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 8 / 8 (16.0) 01:15.080 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
شوقی از 10 تا 14امتیاز مسلم و محمد طیب یلمه ایل محمد غراوی 1000 52.0 9 / 10 (11.75) 01:04.280 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
شنگول 8 امتیاز حاج قاریقدی حسن قاسمی مسلم قولاق 1000 50.0 3 / 9 (4.5) 01:02.790 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
تیر رئیسی از 0 تا 6 امتیاز امیر حسین رئیسی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 9 / 12 (8.25) 01:14.440 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
شیدر مبتدی مرحوم حاج آق محمد زیرکی احسان جرجانی 1000 52.0 4 / 7 01:05.500 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آی سن شاهی مبتدی و نبرده حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 50.0 1 / 10 01:13.010 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
هج پرنس از 0 تا 4 امتیاز آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 54.0 3 / 7 01:02.090 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
وننو از 8 تا 10 امتیاز حالت قلی ناظری جلال قلرعطا 1000 51.0 9 / 11 01:09.290 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
لندی از 24 تا 32 امتیاز مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد یعقوب کوچک نژاد 1000 52.0 2 / 9 (1.5) 01:01.170 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
هاکان مبتدی و نبرده جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:03.950 -