مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آی رانر رضا صالحی زیارانی حمید فرود 1700 50.0 9 02:00.880
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
گلدن بل ایوب وجدانی عوض خوجملی 1700 52.0 1 01:48.860
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
انجوی تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی 1700 54.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
اورهج جمیل عاشوری جمال آموت 1000 50.0 5 01:08.410
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
بای بای ناز بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی یحیی ایزدی 1200 50.0 4 01:17.910
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بای بای ناز بهمن اینچه برون و نیلای خوجملی سلیم خوجملی 1000 50.0 6 01:05.270