مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
فرانکل یوسف پسرکلو یعقوب کوچک نژاد 1700 54.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
الوتک امان ناظری امانقلی مخدومی 1700 52.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
خان یلمه حاج رجب یلمه بهمن صداقت 1700 57.0 7 01:54.630
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
استاربوی2 ناصر یلقی رجب قلیچ گوگ نژاد 1700 54.0 1 02:09.840
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ایل هان باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 52.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ای پی ایندی باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 54.0 3 01:42.820
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آی سو سرمدی مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1600 50.0 4 02:01.850
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
فرانکل مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی 1600 54.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
چکامه سرکار خانم گلدوست رسول خرمالی 1600 51.0 6 01:50.550
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
کاپریکس سینا آرخی غفور خوجملی 1000 52.0 3 01:05.070
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
خان نواز عطام امانی بهنام تاجی زاده 1000 52.0 9 01:05.280
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آتیلا موسویان مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 52.0 6 01:17.430
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
لندی مرحوم ناصر زحمتکش یعقوب کوچک نژاد 1000 54.0 8 01:02.400
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
رسپکت تیبل آیدین موحد احمد ایری 1550 53.0 3 01:39.820
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
لیدی هج تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50.0 3 00:59.950
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1550 52.0 4 01:41.090
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری فرهاد اورگلی 1550 53.0 4 01:42.850
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
راک بوی مرحوم حاج آق اویلی خجسته محمد ارمشی 1000 52.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آک تولقا حمید مسلم احمد ایری 1000 52.0 1 01:14.330
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
جانام ایلیار ایزدی و محمد طاها یلمه بهروز ایری 1200 52.0 1 01:12.720
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آتش امین محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 6 01:10.560
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
لندی مرحوم صفر گلدی سیدی قوجق یعقوب کوچک نژاد 1200 56.0 1 01:12.530
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1200 55.0 2 01:12.470
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
شوقی حاج عبدالرحمن یلمه ایل محمد غراوی 1200 51.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آلچی بای رضا قره ئی احمد قلی قربانی 1200 52.0 5 01:11.290
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فلاور هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 4 01:00.320
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فونگ هج حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 6 01:01.450
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
اکسلنت شادروان طاهر کوچکی محمد آق ارکاکلی 1200 54.0 3 01:13.840
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
هاکان جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا 1200 52.0 7 01:16.340
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سی کاس معید اسکندرلی عبدالرحمن اروکلی 1200 52.0 6 01:18.230
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1200 51.0 8 01:27.100
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
رسپکت تیبل آیدین موحد احمد ایری 1000 52.0 5 01:01.990
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جانام محمد امین و ایلیار ایزدی بهروز ایری 1000 52.0 5 01:02.680
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
طوفنده کالیفورنیا کروم یوسف ایگدری فرهاد اورگلی 1000 52.0 2 01:04.580
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کروم شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری 1000 52.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
احترام دشت ناز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51.0 4 01:11.010
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
لندی شمس الدین آق آتابای یعقوب کوچک نژاد 1000 54.0 2 01:01.190
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
هج پرنس آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 55.0 1 01:01.480
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آریانازسرمدی مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 51.0 10 01:14.660
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آتلانتیک فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق 1000 55.0 9 01:02.030