چابکسوار قربان محمد اودک
1725
245
246
246
مسابقه اسب کلاس مالک مربی مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
فرانکل از 16 تا 22 امتیاز یوسف پسرکلو یعقوب کوچک نژاد 1700 54.0 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
الوتک از 2 تا 6 امتیاز امان ناظری امانقلی مخدومی 1700 52.0 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
خان یلمه از 36 تا 46 امتیاز حاج رجب یلمه بهمن صداقت 1700 57.0 7 / 7 (17.0) 01:54.630 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
استاربوی2 از 0 تا 6 امتیاز ناصر یلقی رجب قلیچ گوگ نژاد 1700 54.0 1 / 8 02:09.840 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ایل هان از 36 تا 46 امتیاز باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 52.0 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ای پی ایندی از 24 تا 34 امتیاز باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی 1600 54.0 3 / 6 (13.0) 01:42.820 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
آی سو سرمدی از 16 تا 22 امتیاز مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی 1600 50.0 4 / 5 (4.0) 02:01.850 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
فرانکل از 16 تا 22 امتیاز مرحومان حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی 1600 54.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
چکامه از 8 تا 12 امتیاز سرکار خانم گلدوست رسول خرمالی 1600 51.0 6 / 7 (25.0) 01:50.550 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
کاپریکس نبرده سینا آرخی غفور خوجملی 1000 52.0 3 / 9 (5.0) 01:05.070 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
خان نواز از 2 تا 4 امتیاز عطام امانی بهنام تاجی زاده 1000 52.0 9 / 11 (17.5) 01:05.280 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آتیلا موسویان مبتدی و نبرده مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 52.0 6 / 8 (12.0) 01:17.430 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
لندی از 36 تا 42 امتیاز مرحوم ناصر زحمتکش یعقوب کوچک نژاد 1000 54.0 8 / 8 (10.5) 01:02.400 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
رسپکت تیبل از 8 تا 14 امتیاز آیدین موحد احمد ایری 1550 53.0 3 / 6 (3.0) 01:39.820 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
لیدی هج از 36 تا 44 امتیاز تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50.0 3 / 6 (2.0) 00:59.950 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
هج پرنس از 18 تا 22 امتیاز آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1550 52.0 4 / 5 (22.0) 01:41.090 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
طوفنده کالیفورنیا کروم از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری فرهاد اورگلی 1550 53.0 4 / 10 (8.5) 01:42.850 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
راک بوی مبتدی مرحوم حاج آق اویلی خجسته محمد ارمشی 1000 52.0 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
آک تولقا مبتدی و نبرده حمید مسلم احمد ایری 1000 52.0 1 / 7 01:14.330 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
جانام از 16 تا 22 امتیاز ایلیار ایزدی و محمد طاها یلمه بهروز ایری 1200 52.0 1 / 11 01:12.720 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آتش امین از 24 تا 30 امتیاز محمد رضا محمد زاده عبدالکریم گوگ نژاد 1000 52.0 6 / 6 (11.5) 01:10.560 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
لندی از 24 تا 34 امتیاز مرحوم صفر گلدی سیدی قوجق یعقوب کوچک نژاد 1200 56.0 1 / 9 01:12.530 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
هج پرنس از 8 تا 14 امتیاز آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1200 55.0 2 / 7 (2.0) 01:12.470 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
شوقی از 12تا 14 امتیاز حاج عبدالرحمن یلمه ایل محمد غراوی 1200 51.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آلچی بای هندیکاپ رضا قره ئی احمد قلی قربانی 1200 52.0 5 / 7 (8.0) 01:11.290 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فلاور هج هندیکاپ حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 4 / 6 (5.5) 01:00.320 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
فونگ هج از 16 تا 22 امتیاز حاج نادر موحد احمد ایری 1000 52.0 6 / 8 (9.25) 01:01.450 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
اکسلنت از 0 تا 4 امتیاز شادروان طاهر کوچکی محمد آق ارکاکلی 1200 54.0 3 / 6 (4.5) 01:13.840 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
هاکان از 8 تا 10 امتیاز جلال الدین و سلما خوشکام مولام نفس قلرعطا 1200 52.0 7 / 9 (21.0) 01:16.340 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سی کاس مبتدی و نبرده معید اسکندرلی عبدالرحمن اروکلی 1200 52.0 6 / 9 (11.75) 01:18.230 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
آریانازسرمدی از 0 تا 6 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1200 51.0 8 / 11 (16.75) 01:27.100 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
رسپکت تیبل از 8 تا 12 امتیاز آیدین موحد احمد ایری 1000 52.0 5 / 8 (5.75) 01:01.990 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جانام از 16 تا 22 امتیاز محمد امین و ایلیار ایزدی بهروز ایری 1000 52.0 5 / 9 (3.0) 01:02.680 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
طوفنده کالیفورنیا کروم مبتدی و نبرده یوسف ایگدری فرهاد اورگلی 1000 52.0 2 / 11 (3.5) 01:04.580 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کروم از 2 تا 6 امتیاز شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری 1000 52.0 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
احترام دشت ناز از 16 تا 22 امتیاز سید مهدی حقگو احمد ایری 1000 51.0 4 / 6 (9.5) 01:11.010 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
لندی از 24 تا 34 امتیاز شمس الدین آق آتابای یعقوب کوچک نژاد 1000 54.0 2 / 9 (2.0) 01:01.190 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
هج پرنس از 0 تا 6 امتیاز آیدین و ایلیا و محمدسینا موحد احمد ایری 1000 55.0 1 / 6 01:01.480 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آریانازسرمدی از 0 تا 6 امتیاز مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی 1000 51.0 10 / 12 (9.25) 01:14.660 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
آتلانتیک از 24 تا 32 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق 1000 55.0 9 / 9 (6.75) 01:02.030 -