مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی 1700 52.0 6 01:55.590
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
منوکید اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی 1700 55.0 1 01:48.200
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عروسک عبدالوهاب و صابر کاظمی امانقلی خوجملی 1700 51.0 9 02:02.320
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ایلیا سردار و سولماز آزمون کمال قربانی 1700 52.0 3 01:53.640
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1700 52.0 4 01:52.380
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
شمیم علی شعبانی جمشید مختومی 1600 53.0 7 01:45.000
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
هج مامبو تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت 1600 55.0 5 01:45.450
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 4 01:03.610
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
منوکید اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی 1600 55.0 1 01:42.180
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
لاکچری هورس محمد رحیم آخوند جاور رحیم بردی مهرانی 1000 52.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
آبتین رئیسی امیر حسین رئیسی عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:12.830
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1550 54.0 2 01:40.910
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سام طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 2 01:12.910
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
شلیک غفور پقه رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 7 01:13.790
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
اورگیت حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی 1200 54.0 4 01:12.770
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
آکام عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی 1200 54.0 4 01:11.280
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
پانامرا حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده 1000 52.0 3 01:00.160
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مک لارن سید امیر رضا تقوی رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 6 01:01.000
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1200 50.0 11 01:17.310
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی 1200 52.0 6 01:16.190
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جاهیل محمود صیادی مولام نفس قلرعطا 1000 52.0 4 01:01.380
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
چیتانو صفر شیرمحمدلی احسان آق 1000 51.0 8 01:04.140
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
یاشار2 باشگاه آریا ترمه عبدالرحمان مهربان 1000 52.0 8 01:03.780
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سوگل مهر مهندس قدیر رئوفی رضا ساجدی 1000 50.0 12 01:18.700
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
سورنا بارانی علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 1000 52.0 3 01:13.930
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ال فلامینو یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ 1000 50.0 2 01:02.610
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اوبلا نیاز دیوه عظیم مهرانی 1000 50.0 6 01:04.190