مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
ماه مارال آرین رهبری کمال جمشیدی 1500 51.5 2 01:39.490
هفته هشتم تهران
1397/07/13
ویلسون فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد 1400 51.5 4 01:34.290
هفته هفتم تهران
1397/07/06
یادگار فدک دلنواز پویان غفاری مقدم قاسم حسینی 1000 52.0 9 01:19.070
هفته هفتم تهران
1397/07/06
وایپر آل شویرد حاج جمال آلبوغبیش مسعود پورمانیان 1000 54.0 4 01:14.540
هفته هفتم تهران
1397/07/06
هیمالیا بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد 1000 56.5 2 01:00.800