مسابقه اسب مالک مربی مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
رای خان باشگاه پرورش اسب رایبد هورس احسان جرجانی(کاکاجان) 1000 54.0
هفته بیست و دوم پاییزه گنبد
1397/12/16
گلد نینو حاج محمود کم یعقوب ایری 1000 52.0 11 01:06.225
هفته هفدهم پاییزه گنبد
1397/11/26
کوچینی امیر حسین اسلام کیش امیر جعفرپور 1000 56.5 7 01:01.697
هفته پانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/12
نواهج عبدالله طاهری صالح بردی گوگ 1000 52.0 4 01:04.135
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
خان داز پارسا رزم آرا و سهیل تیرغم حاج امان تیرغم 1000 54.0 3 01:03.571
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
آل مرد پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق 1000 55.0
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
ویکی بدیع الزمان بهرامی قارلی نفس قول لرعطا 1000 54.0 10 01:08.434
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
بلک حمید باشگاه پرورش منوچهر ایري بهنام گلچین 1550 50.0 4 01:42.563
هفته دوازدهم پاییزه گنبد
1397/11/04
حیران خان علی و امیر مرندی ستار مرندی 1000 54.0 9 01:21.881
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
هج آس حبیب طاهر خانی احسان جرجانی 1200 58.5 8 01:13.375
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
وولکان صادق عطایی و ایمان علاقی عبدالرحیم تاشلیانی کر 1200 54.0 10 01:16.090
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
تاپیک حامد و محمدسینا موحد عید قلی قربانی 1200 54.0 6 01:15.970
هفته نهم پاییز گنبد
1397/10/20
ملایم باشگاه سوارکاری حیات سبز حمید فرود 1000 52.0 4 01:12.393
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
سایروس قیدار محسن مقدم رجب محمد گوگ نژاد 1000 54.0 9 01:11.621
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
گلنازکیا محمد مهدیارسعادتمند کیا نوری قورچایی 1000 53.5 10 01:03.168
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
آلچی بای رضا قره ئی احمد قلی قربانی 1000 52.0 4 01:01.727
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
هج آس مهدی بابالوئی احسان جرجانی 1000 53.0 7 01:01.511
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
المنار الناز و محمد صفا آق تقان قلیچ فداکار 1000 54.5 7 01:02.161
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
جاهیل محمود صیادی ابراهیم مهرانی 1000 54.0 8 01:01.212
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
پانامرا حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده 1000 55.0 6 01:00.208