Close

جرايم استفاده از مواد نیروزا و ممنوعه

جرايم داروهای ممنوعه که مصرف آنها برابر ضوابط و مقررات بین المللی اسبدوانی ممنوع می باشد بشرح زیر است ملاک استفاده از داروهای ممنوعه نتایج آزمایشات تست دوپینگ طبق مقررات کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری خواهد بود.

جدول جرایم دوپینگ

گروه دفعه محرومیت اسب جریمه مربی
یک بار اول ۶ هفته محرومیت ۳ برابر جایزه اول + ۶ هفته محرومیت
یک بار دوم ۱۲ هفته محرومیت ۸ برابر جایزه اول + ۱۲ هفته محرومیت
یک بار سوم یکسال محرومیت ۱۰ برابر جایزه اول + محرومیت دایم

گروه دفعه محرومیت اسب جریمه مربی
دو بار اول ۶ هفته محرومیت ۳ برابر جایزه اول + ۴ هفته محرومیت
دو بار دوم ۸ هفته محرومیت ۶ برابر جایزه اول + ۸ هفته محرومیت
دو بار سوم یکسال محرومیت ۸ برابر جایزه اول + یکسال محرومیت

گروه دفعه محرومیت اسب جریمه مربی
سه بار اول ۵ هفته محرومیت معادل جایزه اول + ۳ هفته محرومیت
سه بار دوم ۶ هفته محرومیت ۲ برابر جایزه اول + ۵ هفته محرومیت
سه بار سوم ۱۰ هفته محرومیت ۳ برابر جایزه اول + ۸ هفته محرومیت محرومیت

گروه دفعه محرومیت اسب جریمه مربی
چهار بار اول ۲ هفته محرومیت معادل جایزه اول + ۱ هفته محرومیت
چهار بار دوم ۳ هفته محرومیت ۲ برابر جایزه اول + ۲ هفته محرومیت
چهار بار سوم ۴ هفته محرومیت ۳ برابر جایزه اول + ۳ هفته محرومیت محرومیت

گروه دفعه محرومیت اسب جریمه مربی
پنج بار اول ۱ هفته محرومیت معادل جایزه اول + ۱ هفته محرومیت
پنج بار دوم ۲ هفته محرومیت ۲ برابر جایزه اول + ۲ هفته محرومیت

تبصره ۱۴

در صورت تکرار استفاده از داروهای ممنوعه به بیش از حد نصاب های فوق، اعمال جرایم برای اسب و مربی طبق نظر کمیته انظباطی فدراسیون سوارکاری اعمال خواهد گردید.

تبصره ۱۵

محرومیت اسب از شرکت در مسابقات با پرداخت جریمه مربی از بین نمی رود . همچنین تغییر مالکیت اسب در طی دوره محرومیت باعث از بین رفتن دوره محرومیت برای اسب نخواهد شد.

تبصره ۱۶

شرکت مجدد اسب در مسابقات پس از دوران محرومیت اسب منوط به پرداخت جریمه تعیین شده برای مربی خواهد بود و در صورت عدم تسویه کامل جریمه محرومیت اسب کماکان ادامه خواهد داشت. شروع دوره محرومیت اسب پس از تسویه کامل جریمه تعیین شده برای مربی خواهد بود. مالک و مربی متضامنا مسئول پرداخت جرایم تعیین شده می باشند.

تبصره ۱۷

مربی محروم شده در مدت محرومیت حق هیچگونه دخالتی در آماده سازی اسب در میدان مسابقه نخواهد داشت. درصورت استفاده مالکین از مربیان درطی دوران محرومیت ازشرکت اسبهای آن مالک در مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد . همچنین شرکت دادن اسب مربی محروم شده توسط مربی دیگر در مسابقات موجب محرومیت ان مربی نیز طبق رای کمیته انضباطی خواهد گردید.

تبصره ۱۸

پرداخت جوایز مسابقات صرفا پس از اعلام نتایج آزمایشات دوپینگ صورت خواهد گرفت و پرداخت هرگونه وجه علی الحساب به مالکین و مربیان قبل از اعلام نتایج دوپینگ ممنوع است.

تبصره ۱۹

در صورتیکه نتیجه آزمایشات اسب برنده مثبت اعلام شود و این موضوع قطعی شود ، جایزه آن اسب به اسب بعدی تعلق میگیرد.

تبصره ۲۰

محرومیت اسب و مربی پس از قطعی شدن نتایج دوپینگ طبق گزارش ازمایشگاه اعمال خواهد شد.

تبصره ۲۱

پرداخت جوایز مسابقات به مالکین ، مربیان ، سوارکاران و مسئولین برگزاری مسابقات صرفا بایستی به حساب بانکی انان واریز گردد و هرگونه پرداخت وجه نقد به اشخاص مذکور ممنوع است.