Close
کسری پایدار 15 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی: برفین
مادیان: دالاهو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
یزد 2 0 1 0.00% 4,250,000
مجموع 2 0 1 0.00% 4,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) آد دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته 3 - جمعه بهار یزد
1391/02/01
از 0 تا 2   مصطفی جهرمی زاده 1250 0.0 2 / 11 -
هفته 2 - جمعه بهار یزد
1391/01/25
0   مصطفی جهرمی زاده 1250 0.0 -