Close

کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 0-2-3/15 86 86 86 1401/02/31
2 درقوش دزقی ن طاغان آق قوش 1-3-2/12 65 65 65 1400/09/11
3 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 1-6-7/19 108 108 108 1401/02/02
4 سان استار ن خان تاتار آلمیرا 2 1-4-3/11 102 102 106 1400/11/03
5 رضوان خان ن فایترهورس ترلان 2-2-1/16 62 62 62 1400/10/25
6 بایداق کهری ن بایداق کهرماهری 1-4-5/19 90 90 90 1401/02/02
7 یل تای م بیلی2 آی تای نظر 0-0-1/9 49 49 49 1400/11/30
8 یلکین امید ن امپراطوردریا ایران طلا 5-3-4/17 95 95 95 1400/09/19
9 بانوی اودک م کولاک ستاره اودک 3-3-2/19 84 84 84 1401/01/06
10 بای بای سلاق ن فایترهورس گل سلاق 1-1-1/11 57 57 57 1401/05/07
11 شانای عاشوری م یلقوش گل هلاکو بهشاد 2-0-0/3 68 68 68 1399/06/12
12 آلبارس ن روزان سونای 2-2-3/22 70 70 70 1401/04/04
13 طاغن بای ن آرش 2 آی ایندی 5-3-0/13 94 94 94 1401/02/02
14 یادگار جاهد ن روزان گلالک 4-3-2/14 100 100 100 1401/02/02
15 یل قیز صوفیان م سراب آی تکین یکه صعود 3-6-1/16 103 103 103 1401/02/02
16 آرشام یوسف ن شایان طلا رعنا گیفان 4-1-0/13 53 53 53 1401/02/24
17 اغوزخان ن کولاک آیدن شیر 2-2-1/16 67 67 67 1400/12/21
18 سهند آراد ن آتیلا گیتی 0-0-3/7 89 89 89 1401/01/06
19 جانی بیگ سیاه پوش ن آمیگو گلارش 2-1-2/13 83 83 83 1401/01/06
20 گیلدا وحدانی م آتیلا قره گزل گنبدلی 2-0-2/10 80 80 80 1401/01/06
21 آزاد مهر ن آلپای مختاری گل طلاقوش 0-1-1/7 55 55 55 1401/01/31
22 سهیل خان ن کولاک قره ماخر 0-1-2/16 63 63 63 1401/05/07
23 یاد دیگجه ن یول بارس آلتن داغ 0-6-4/11 117 117 117 1401/02/02
24 هورس دیر ن ایلیاد2 برفی گلستان 0-0-1/8 54 54 54 1400/12/28
25 دالاس کرمی ن فیروزقره تپه پریشاد 0-1-2/10 70 70 70 1401/02/24
26 یل یالی ن رزان گل مایه اسکندرلی 2-3-2/17 89 89 89 1401/01/06
27 گل تاتار علیا م بایداق بهاره 3-2-5/13 109 109 109 1401/02/02
28 بال خان ارمشی ن فیروزقره تپه سن آی 0-1-1/8 60 60 60 1400/12/07
29 پری چهر مختومقلی م آرش یگانه پری وش 3-1-0/8 56 56 56 1400/10/11
30 لاچین طلای گز ن دلشاد گلتاج یزدانی 2-1-0/10 63 63 63 1401/04/04
31 شاهکار شریفیان ن جادوسنجر سومبار 1-2-2/12 85 85 85 1401/02/02
32 جانان حسین زاده م قره گلوله غوغاگل جهان 1-0-1/7 52 52 52 1401/03/13
33 دانیار عظیمی ن روزگار گز آی من جعفری 3-0-0/16 49 49 49 1400/10/11
34 آی رز یلمه م رزان آی تکه 2-1-1/9 55 55 55 1400/09/11
35 آرش حسنی ن یلقوش گل غنچه حبیب ایشان 2-1-0/10 45 45 45 1401/03/13
36 آلپای رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 2-5-1/13 75 75 75 1401/04/18
37 آیماز شیروان ن آتیلا گزل سرحد 1-0-1/7 62 62 62 1400/12/28
38 گل آی حبیب ایشان م فولاد سانار حبیب ایشان 1-2-1/9 64 64 64 1400/12/28
39 آرچمان گز م دلشاد گل امید 2-0-0/6 38 38 38 1401/03/06
40 سردار سلیم ن کولاک صحراقوش 0-0-1/6 54 54 54 1400/12/28
41 آذر سمند حیات سبز ن سمند ارغیان 0-0-1/6 60 60 60 1400/08/28
42 پهلوان گز ن ایران شاد بازرگان عالم آی 1-1-3/6 102 102 102 1400/11/03
43 تاخته رستم خانی م کولاک گل صنم 0-1-2/6 82 82 82 1401/01/31
44 هدیه سیاه پوش م آمیگو هنگامه 0-1-0/4 50 50 50 1400/08/28
45 سرو فام میر م سرو فایرهورس 0-0-1/3 56 56 56 1400/12/28
46 چیتا گز ن دلشاد مایسا نوری 2-2-1/7 78 78 78 1401/02/24
47 زلزله آرشیدا م طوفان گلن شاهین گل 0-0-1/5 45 45 45 1401/03/06
48 نیروانا مهر م امپراطوردریا آلتینای مهر 0-1-0/5 45 45 45 1400/09/04
49 آی ناز شیروان م کیمر پرنس 0-0-0/6 39 39 39 1400/09/04
50 کیوان قره تپه ن بایرام پولد پوران قره تپه 0-0-1/3 49 49 49 1400/11/30
51 اردلان امید ن آتیلا الدوزمعظمی 1-2-0/6 60 60 60 1401/04/18
52 افسون شهریار م طاغان روناک 1-0-0/4 46 46 46 1400/10/11
53 آیناز ابراهیمیان م یاشار حبیب ایشان شایلان حبیب ایشان 1-0-0/2 50 50 50 1400/10/04
54 آیراتین گز ن دلشاد مایسا نوری 0-0-1/4 67 67 67 1400/11/10
55 ساوچی ن کوه نور قره ماخر گوگ نژاد 0-0-1/9 38 38 38 1401/05/01
56 آناشید ۲ م شاهین صالحی مرجان نور 4-2-1/10 78 78 78 1401/05/07
57 ساواش منصوب ن رسا دلناز 0-0-1/2 72 72 72 1401/02/24
58 کی بد راز ن سراب نیلوفر فرهاد 1-0-0/6 44 44 44 1400/11/30
59 جانا وحدانی م دلشاد نازیلا 1-0-0/6 44 44 44 1401/04/18
60 اورهان بیک ن آتیلا یورش آشور 1-2-0/9 57 57 57 1401/05/07
61 کولی کلاته م دلشاد سیبل 1-0-3/6 87 87 87 1401/04/04
62 صحراگل م زمان خان گل یسیرگچن 1-0-5/8 103 103 103 1401/02/02
63 تایلان مهران ن سنان خان عالم آی 0-0-1/3 75 75 75 1400/11/30
64 صولت خان سام ن آتیلا آتوسا سرمدی 3-0-2/7 89 89 89 1401/02/02
65 دل دل شاد دشت بهشت ن دلدل2 گوهر شاد گنبد 2-0-0/8 55 55 55 1401/01/31
66 آدبیک ن کولاک گل جرن کاوه 0-2-1/5 70 70 70 1400/12/06
67 گل اوسر باسط م آتیلا مروارید اشرف اسلام 0-1-0/7 48 48 48 1401/01/31
68 الیف م دلدل2 پریشاد 0-1-0/8 49 49 49 1401/05/01
69 آی خان یزدانی ن روزگار گز اینان 0-1-0/3 61 61 61 1400/12/06
70 الماس بیک ن روزگار گز پرواز رحمان 0-0-1/6 65 65 65 1401/04/18
71 تنها م کوه نور گل گتیر 0-0-1/4 56 56 56 1400/12/21
72 تهمینه مهربان م قزل یلدز یلدیز گل 1-0-0/3 54 54 54 1400/12/06
73 دیاکو کلاته م دلدل2 یلدا کلاته 1-1-0/4 56 56 56 1400/12/28
74 سالار فکوری ن دلدل2 شاپرک 0-1-1/5 69 69 69 1401/02/31
75 صحرا گزل باسط م آتیلا جهان گزل گز 0-1-0/3 54 54 54 1400/12/06
76 طوفان امین ن کوه نور آیدن شیر 1-0-0/5 46 46 46 1401/03/13
77 هدیه کولاک م کولاک گل صنم 0-0-1/5 51 51 51 1401/02/31
78 یانار قوش ن سقرقوش ترجین کتول 1-0-0/3 44 44 44 1400/12/06
79 یوهان خادم م جقال بیک بهاره پژواک 0-1-0/3 55 55 55 1400/12/06
80 محک سعادت م کولاک گل اندام آشور 0-0-1/7 55 55 55 1401/03/13
81 گل چیتا م چیتا حبیب ایشان گل تکه 0-0-0/7 39 39 39 1400/12/14
82 خان ناز خان ن سرکش آلتن داغ 1-4-2/10 86 86 86 1401/02/31
83 سرو شادمیر م سرو شادلیق 1-0-1/3 60 60 60 1400/12/14
84 پهباد ن یلقوش آهو خانوم 0-0-1/3 58 58 58 1401/02/23
85 سیلور هورس ن بیلی ثریا هورس 0-0-1/3 59 59 59 1401/01/31
86 اسپارتاکوس ترکان ن سرو آتوسا 0-0-1/7 50 50 50 1401/05/01
87 آوش آراد ن هلاکوسنجر آماندا 1-2-0/5 58 58 58 1401/02/23
88 آلن صوفیان ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 1-1-0/4 60 60 60 1401/02/17
89 شهبد آریاسب یزدان ن باربد شیرات صحرا 0-1-0/7 48 48 48 1401/02/17
90 اصیلا ایزدی م طاغان سایلانار ایزدی 0-1-0/2 48 48 48 1400/12/28
91 مهربد ن آتیلا آی من جعفری 1-2-0/4 58 58 58 1401/02/17
92 خان بیگلر گز ن دلشاد جمال گزل2 0-1-1/2 71 71 71 1400/12/28
93 آی نام بصیر م سنان خان شاهین گل 0-1-0/4 51 51 51 1401/03/13
94 تورنادو امیرچلی م امپراطوردریا ترنج 0-1-0/4 50 50 50 1401/02/17
95 گل آی تکین م کوه نور آلمیرا 2 0-1-0/4 55 55 55 1400/12/28
96 تایگر فخری ن هدف آهوچی 0-0-1/6 58 58 58 1401/04/18
97 ناز قوش قلیچ خانی م سایلانر اشموعیل سور آی 1-0-2/8 68 68 68 1401/05/07
98 سروش مقیمی ن دلشاد آذر 0-1-0/5 57 57 57 1401/01/31
99 دل آرا راز م طوفان گلن پرند 0-0-0/5 35 35 35 1401/01/06
100 سلطان آق بند م یلقوش گل آق بند 0-0-0/4 42 42 42 1401/01/31
101 جانان سنجر م آمیگو هنگامه 0-0-0/5 47 47 47 1401/01/31
102 امیرسردارقلی پور ن اورال غیاثی نارگل چگینی 1-0-0/4 51 51 51 1401/01/31
103 قاچای ن هلاکوسنجر نورگزل 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
104 گونل مهدوی م روزگار سنجر ایران طلا 1-0-1/5 60 60 60 1401/04/18
105 مروه هلاکو م سراب ساریا 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
106 آی تکه ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-1-0/1 65 65 65 1401/02/17
107 دایان رز ن اورال غیاثی آی تکه 0-0-1/1 62 62 62 1401/02/17
108 گل جودر م کولاک رعنای گیفان 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/17
109 آتاخان بیرجند ن خالر خان کمپانی 1-0-1/5 68 68 68 1401/05/07
110 دولت لی صوفیان ن دولتلی آهوترکمن 0-0-0/1 43 43 43 1401/02/17
111 آلماز قهرمان ن روزگار گز آی من جعفری 0-0-0/4 35 35 35 1401/03/06
112 اولکام قورپلجه م کولاک آفرین قورپلچه 0-0-0/4 35 35 35 1401/03/06
113 یادگار آهو زمانی ن آهوی مرندی جیران آقا زمان 0-0-0/6 35 35 35 1401/02/31
114 تریتا ن حیدربابا جرن 1-1-0/7 55 55 55 1401/05/01
115 بیلکلی ن بیلی2 گل تاج 2-0-0/4 55 55 55 1401/05/01
116 ایل شاد بازرگان ن شهریار گل پا گز 1-1-1/5 72 72 72 1401/05/07
117 هرانوس ترکان م اصلان خالخال گل آق قرن 0-1-0/4 53 53 53 1401/05/01
118 هلنا شورچه م هلاکوسنجر سومبار 1-0-0/4 58 58 58 1401/05/01
119 آلتین آی عاشوری م آق قولی ایل آی عاشوری 0-0-1/4 65 65 65 1401/04/18
120 آرتور ن کوه نور یلدوز شهرکرد 0-1-0/4 49 49 49 1401/05/01