Close

کلاس بندی اسب های نژاد ترکمن ۳ ساله

# اسب جنسیت سیلمی مادیان عملکرد 1000 متر 1200 متر مسافت بروزرسانی
1 سکوت گز ن دلشاد آلتین گزل 0-2-3/16 86 86 86 1401/07/23
2 آتلار ن دلشاد گل طلای گلدی 1-6-7/19 108 108 108 1401/02/02
3 سان استار ن خان تاتار آلمیرا 2 1-4-3/11 102 102 106 1400/11/03
4 بایداق کهری ن بایداق کهرماهری 1-4-5/19 90 90 90 1401/02/02
5 یلکین امید ن امپراطوردریا ایران طلا 5-3-4/17 95 95 95 1400/09/19
6 بانوی اودک م کولاک ستاره اودک 3-3-2/19 84 84 84 1401/01/06
7 بای بای سلاق ن فایترهورس گل سلاق 3-1-1/15 61 61 61 1401/08/27
8 شانای عاشوری م یلقوش گل هلاکو بهشاد 2-0-0/3 68 68 68 1399/06/12
9 آلبارس ن روزان سونای 2-2-3/22 70 70 70 1401/04/04
10 طاغن بای ن آرش 2 آی ایندی 5-3-0/13 94 94 94 1401/02/02
11 یادگار جاهد ن روزان گلالک 4-3-2/14 100 100 100 1401/02/02
12 یل قیز صوفیان م سراب آی تکین یکه صعود 3-6-1/16 103 103 103 1401/02/02
13 آرشام یوسف ن شایان طلا رعنا گیفان 4-1-0/13 53 53 53 1401/02/24
14 کایدو امینی ن تیموچین4 مارال امینی 1-0-0/5 42 42 42 1401/08/21
15 اغوزخان ن کولاک آیدن شیر 2-2-1/16 67 67 67 1400/12/21
16 سهند آراد ن آتیلا 13 گیتی 0-0-3/7 89 89 89 1401/01/06
17 جانی بیگ سیاه پوش ن آمیگو گلارش 2-2-2/15 85 85 85 1401/09/05
18 گیلدا وحدانی م آتیلا 13 قره گزل گنبدلی 2-0-2/11 75 75 75 1401/09/05
19 آزاد مهر ن آلپای مختاری گل طلاقوش 0-1-1/7 55 55 55 1401/01/31
20 سهیل خان ن کولاک قره ماخر 0-1-2/18 61 61 61 1401/09/05
21 یاد دیگجه ن یول بارس آلتن داغ 0-6-4/11 117 117 117 1401/02/02
22 هورس دیر ن ایلیاد2 برفی گلستان 0-1-2/12 66 66 66 1401/08/27
23 دالاس کرمی ن فیروزقره تپه پریشاد 0-1-2/12 68 68 68 1401/08/27
24 یل یالی ن رزان گل مایه اسکندرلی 2-3-2/17 89 89 89 1401/01/06
25 گل تاتار علیا م بایداق بهاره 3-2-5/13 109 109 109 1401/02/02
26 بال خان ارمشی ن فیروزقره تپه سن آی 0-1-1/8 60 60 60 1400/12/07
27 لاچین طلای گز ن دلشاد گلتاج یزدانی 2-1-0/10 63 63 63 1401/04/04
28 شاهکار شریفیان ن جادوسنجر سومبار 1-2-2/12 85 85 85 1401/02/02
29 جانان حسین زاده م قره گلوله غوغاگل جهان 1-0-1/7 52 52 52 1401/03/13
30 آرش حسنی ن یلقوش گل غنچه حبیب ایشان 2-1-0/10 45 45 45 1401/03/13
31 آلپای رمضانی ن دلشاد آلتین کیک 2-5-1/14 75 75 75 1401/07/23
32 آیماز شیروان ن آتیلا 13 گزل سرحد 1-0-1/7 62 62 62 1400/12/28
33 گل آی حبیب ایشان م فولاد سانار حبیب ایشان 1-2-1/9 64 64 64 1400/12/28
34 آرچمان گز م دلشاد گل امید 2-0-0/6 38 38 38 1401/03/06
35 سردار سلیم ن کولاک صحراقوش 0-0-1/7 50 50 50 1401/08/21
36 پهلوان گز ن ایران شاد بازرگان عالم آی 1-1-3/6 102 102 102 1400/11/03
37 تاخته رستم خانی م کولاک گل صنم 0-1-3/7 94 94 94 1401/09/05
38 سرو فام میر م سرو فایرهورس 0-0-1/3 56 56 56 1400/12/28
39 چیتا گز ن دلشاد مایسا نوری 2-2-1/8 78 78 78 1401/09/05
40 زلزله آرشیدا م طوفان گلن شاهین گل 0-0-1/7 42 42 42 1401/08/21
41 آی ناز شیروان م کیمر پرنس 0-0-0/6 39 39 39 1400/09/04
42 اردلان امید ن آتیلا 13 الدوزمعظمی 1-2-0/7 60 60 60 1401/07/09
43 ساوچی ن کوه نور قره ماخر گوگ نژاد 0-0-1/9 38 38 38 1401/05/01
44 آناشید ۲ م شاهین صالحی مرجان نور 6-2-1/12 82 82 82 1401/09/05
45 ساواش منصوب ن رسا دلناز 0-0-1/3 68 68 68 1401/08/27
46 جانا وحدانی م دلشاد نازیلا 1-0-0/6 44 44 44 1401/04/18
47 اورهان بیک ن آتیلا 13 یورش آشور 1-2-0/9 57 57 57 1401/05/07
48 کولی کلاته م دلشاد سیبل 1-1-3/7 95 95 95 1401/07/23
49 صحراگل م زمان خان گل یسیرگچن 1-0-5/8 103 103 103 1401/02/02
50 تایلان مهران ن سنان خان عالم آی 0-0-1/4 70 70 70 1401/07/23
51 صولت خان سام ن آتیلا 13 آتوسا سرمدی 3-0-2/7 89 89 89 1401/02/02
52 دل دل شاد دشت بهشت ن دلدل2 گوهر شاد گنبد 2-0-0/8 55 55 55 1401/01/31
53 آدبیک ن کولاک گل جرن کاوه 0-2-1/5 70 70 70 1400/12/06
54 گل اوسر باسط م آتیلا 13 مروارید اشرف اسلام 0-1-0/7 48 48 48 1401/01/31
55 الیف م دلدل2 پریشاد 2-1-0/11 61 61 61 1401/08/21
56 الماس بیک ن روزگار گز پرواز رحمان 0-0-1/7 65 65 65 1401/07/09
57 تنها م کوه نور گل گتیر 0-1-1/5 60 60 60 1401/08/21
58 دیاکو کلاته م دلدل2 یلدا کلاته 1-1-0/4 56 56 56 1400/12/28
59 سالار فکوری ن دلدل2 شاپرک 0-1-1/5 69 69 69 1401/02/31
60 طوفان امین ن کوه نور آیدن شیر 1-0-0/7 39 39 39 1401/08/21
61 هدیه کولاک م کولاک گل صنم 0-0-1/7 45 45 45 1401/08/21
62 محک سعادت م کولاک گل اندام آشور 0-0-1/9 49 49 49 1401/08/21
63 گل چیتا م چیتا حبیب ایشان گل تکه 0-0-0/7 39 39 39 1400/12/14
64 خان ناز خان ن سرکش آلتن داغ 1-4-3/11 95 95 95 1401/07/23
65 سرو شادمیر م سرو شادلیق 1-0-1/3 60 60 60 1400/12/14
66 پهباد ن یلقوش آهو خانوم 0-0-3/7 77 77 77 1401/09/05
67 سیلور هورس ن بیلی ثریا هورس 0-0-1/3 59 59 59 1401/01/31
68 اسپارتاکوس ترکان ن سرو آتوسا 0-0-1/9 45 45 45 1401/08/21
69 آوش آراد ن هلاکوسنجر آماندا 1-2-0/6 55 55 55 1401/08/21
70 آلن صوفیان ن هلاکوسنجر کوپل قلیچی 1-1-0/5 55 55 55 1401/08/21
71 شهبد آریاسب یزدان ن باربد شیرات صحرا 1-1-0/8 48 48 48 1401/08/21
72 اصیلا ایزدی م طاغان سایلانار ایزدی 0-3-0/5 66 66 66 1401/09/05
73 مهربد ن آتیلا 13 آی من جعفری 1-2-0/4 58 58 58 1401/02/17
74 خان بیگلر گز ن دلشاد جمال گزل2 0-1-1/4 68 68 68 1401/09/05
75 آی نام بصیر م سنان خان شاهین گل 0-1-0/5 48 48 48 1401/07/02
76 تورنادو امیرچلی م امپراطوردریا ترنج 0-1-0/5 48 48 48 1401/08/21
77 گل آی تکین م کوه نور آلمیرا 2 0-1-0/4 55 55 55 1400/12/28
78 تایگر فخری ن هدف آهوچی 0-0-1/8 52 52 52 1401/08/21
79 ناز قوش قلیچ خانی م سایلانر اشموعیل سور آی 1-0-2/10 66 66 66 1401/08/27
80 سروش مقیمی ن دلشاد آذر 0-1-0/6 55 55 55 1401/07/02
81 سلطان آق بند م یلقوش گل آق بند 0-0-0/4 42 42 42 1401/01/31
82 جانان سنجر م آمیگو هنگامه 0-0-0/5 47 47 47 1401/01/31
83 امیرسردارقلی پور ن اورال غیاثی نارگل چگینی 1-0-0/4 51 51 51 1401/01/31
84 قاچای ن هلاکوسنجر نورگزل 0-0-1/2 63 63 63 1401/08/21
85 گونل مهدوی م روزگار سنجر ایران طلا 1-0-1/6 58 58 58 1401/08/21
86 مروه هلاکو م سراب ساریا 0-0-1/2 65 65 65 1401/02/24
87 آی تکه ابیورد ن طوفان ابیورد گل طلای گلدی 0-1-0/1 65 65 65 1401/02/17
88 دایان رز ن اورال غیاثی آی تکه 0-0-1/2 62 62 62 1401/07/09
89 گل جودر م کولاک رعنای گیفان 0-0-1/3 65 65 65 1401/07/09
90 آتاخان بیرجند ن خالر خان کمپانی 1-0-1/5 68 68 68 1401/05/07
91 دولت لی صوفیان ن دولتلی آهوترکمن 0-0-0/2 43 43 43 1401/02/17
92 آلماز قهرمان ن روزگار گز آی من جعفری 0-0-0/4 35 35 35 1401/03/06
93 اولکام قورپلجه م کولاک آفرین قورپلچه 0-0-0/4 35 35 35 1401/03/06
94 یادگار آهو زمانی ن آهوی مرندی جیران آقا زمان 0-0-0/6 35 35 35 1401/02/31
95 تریتا ن حیدربابا جرن 1-1-0/8 55 55 55 1401/07/02
96 بیلکلی ن بیلی2 گل تاج 2-0-0/5 55 55 55 1401/07/02
97 ایل شاد بازرگان ن شهریار گل پا گز 1-1-1/5 72 72 72 1401/05/07
98 هرانوس ترکان م اصلان خالخال گل آق قرن 0-1-0/5 49 49 49 1401/07/02
99 هلنا شورچه م هلاکوسنجر سومبار 1-0-0/5 56 56 56 1401/08/21
100 آلتین آی عاشوری م آق قولی ایل آی عاشوری 0-0-1/4 65 65 65 1401/04/18
101 آرارات ن آرش درویش صحراناز 1-0-1/2 65 65 65 1401/07/02
102 آرتور ن کوه نور یلدوز شهرکرد 0-1-0/4 49 49 49 1401/05/01
103 آرنا حبیب ایشان ن روزان یان باش حبیب ایشان 0-0-2/2 81 81 81 1401/07/09
104 دلدل حیدر ن دلدل2 آی تای2 0-1-0/4 45 45 45 1401/08/21
105 دنیز رهام م سراب مایا 1-0-0/2 45 45 45 1401/08/21
106 مارک کلهر ن آتیلا 13 ترلان 0-1-1/5 66 66 66 1401/09/05
107 شیوا سیاهپوش م دایمیران شاهدخت 0-1-0/3 60 60 60 1401/07/02
108 تی تی گل جابر م سنتکس غوغاگل جهان 1-0-0/6 50 50 50 1401/07/02
109 کاگان مهدی نیا ن رزان ماتینا 1-0-0/2 0 0 0 1401/07/02
110 بالتای مهربان ن پرمان کیهان امید 1-1-0/6 53 53 53 1401/07/02
111 مهر سام ن امپراطوردریا مانی وحید 0-1-1/5 67 67 67 1401/09/05
112 گونل مهرسا م دلدل جرن 1-0-0/5 42 42 42 1401/08/21
113 خوشبخت هلاکو ن یادگار قربان آی ایندی 0-0-1/3 68 68 68 1401/08/27
114 سلطان سنجر م هلاکوسنجر جمال صوفیان 0-1-0/5 55 55 55 1401/08/13
115 یلناز حقانی م آتیلا 13 یل مایه 1-0-0/3 52 52 52 1401/08/21