Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سالی استایل ن-4 0 -0 -0 /0 58.0 حسینعلی مهران امیر مختومی 0 0 - دارد
2 سایلان گلی م-3 0 -0 -0 /0 53.5 علی گلی نیا سلیمان اونق(احمد) 0 0 - دارد
3 شیدم ن-3 0 -0 -0 /0 55.5 عارف زیرکی احسان جرجانی 0 0 - دارد
4 کوبا ن-4 0 -0 -0 /2 58.0 محمد امین و طاها مهرانی نورمحمد کوچک نژاد 0 0 54 دارد
5 پرانو ن-4 0 -0 -0 /2 58.0 جلال آدینه پور مصطفی کریمی 0 0 54 دارد
6 ماه سامر ۲ ن-3 0 -0 -0 /1 55.5 مطیعا ریگی.پرورش اسب اوسین رضا کمالی 1 1 18 دارد
7 سیتی دی ن-3 0 -0 -0 /4 55.5 محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1 1 4 دارد
8 آس کملر م-3 0 -0 -0 /8 53.5 میکائیل و شادروان حاجی کاکا کم اسماعیل کوچکی 1 1 4 دارد
9 ایل ماه م-3 0 -0 -0 /4 53.5 طاغان حاجی پقه حمید رزم گاه 2 1 25 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 46 تا 55 کلاس 6 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 ترانه ناز م-4 2 -1 -1 /10 58 58.5 مهنا،هلیا و معین رجبی متین آموت 0 0 117 دارد
2 امباپه ن-3 1 -0 -0 /3 53 58.0 مرحوم قره کردی و کامران کردی لطیف تمری 0 0 109 دارد
3 یاگال م-3 0 -1 -0 /2 57 58.0 علیرضا تمنی(آرمان) امان بردی گوگ 0 0 60 دارد
4 شمیم نایس م-5 2 -1 -2 /17 58 58.5 علیرضا شعبانی جمشید مختومی 1 0 61 دارد
5 گل زیبای امید م-4 4 -0 -0 /9 59 59.0 مصطفی پقه و امید آق ارکاکلی بهنام تاجی زاده 1 1 25 دارد
6 ساتین م-3 0 -0 -1 /8 58 58.5 عزیز سلیمی و اسحاق ایری خلیل اونق 1 1 11 دارد
7 اسپید بولت م-3 1 -0 -0 /3 53 56.0 قربانگلدی،عطا و تاج محمد ایری بهروز ایری (بهروز ایشان) 1 1 4 دارد
8 گاگا جی م-3 0 -0 -1 /6 50 54.5 محمد پرسام آقچلی عبدالغفور گلی 1 1 4 دارد
9 بولت گلستان ن-3 1 -1 -0 /2 54 58.5 عاشورمحمد قرنجیک ،مهنا نورگلدی امین قرنجیک 2 1 11 دارد
10 آلپای ن-4 0 -1 -1 /12 48 55.5 امید باردل و صالحه ماخور ایل محمد غراوی 3 2 32 دارد
11 اوریناز م-4 0 -1 -0 /8 50 54.5 صالح کر یوسف کلته 3 3 4 دارد
12 گل سایرا م-3 1 -0 -1 /6 54 56.5 مرحوم ا... بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 4 3 11 دارد
13 ولوا م-3 0 -1 -0 /6 52 55.5 نفیسه حرک عطا احسان جرجانی(کاکاجان) 4 3 4 دارد
14 میلی مامبو ن-3 0 -1 -0 /7 40 52.0 محمدرضا و مروه پورقاز بهروز کمی 2 1 18 دارد
15 مادران م-3 0 -1 -0 /6 43 52.0 میثاق اریسی امان محمد تقی زاده 1 0 109 دارد
16 خوش نصیب ن-3 1 -0 -0 /5 35 52.0 معاذ ریگی.پرورش اسب اوسین بولت بدون مربی 2 2 18 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 56 تا 65 کلاس 6 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 کرال ن-3 0 -1 -0 /2 58 56.0 هادی و دایان آق امان بردی گوگ 0 0 159 دارد
2 کینگ مامبو م-3 2 -1 -0 /4 67 58.5 آنه محمد حاجی و حمزه پنق نورمحمد اونق 0 0 102 دارد
3 همای جان م-3 1 -0 -1 /6 67 58.5 مرحوم حاج ارازگلدی و خدربایلری ابراهیم قلرعطا 0 0 53 دارد
4 ژرمن م-3 1 -1 -1 /7 66 58.0 دایان و دیانا چرکزی جمشید جرجانی 1 1 25 دارد
5 کوچولوی گمیشان م-4 2 -0 -2 /17 68 59.0 نازدردی کلته یوسف کلته 1 1 18 دارد
6 یل گون م-3 0 -1 -1 /8 66 58.0 حاج احمد جرجانی عبدالغفور گلی 1 1 4 دارد
7 ماکام م-4 2 -1 -2 /18 62 56.0 انه کعبه و معید کر اله قلی توماچ 3 3 25 دارد
8 انیبل م-4 0 -1 -1 /12 61 55.5 مرحومان حاج قره ،حاج اماش کردی آنه گلدی اونق 4 4 4 دارد
9 من راکت ن-4 0 -0 -2 /8 63 58.5 احسان حسن قاسمی عبدالحکیم حسن قاسمی(شاپور) 5 3 11 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 66 تا 80 کلاس 4 مسافت 1000 در بندرترکمن

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 آدولف ن-4 0 -1 -1 /7 68 53.0 محمد صادق و طاها کوچکی ابراهیم قلرعطا 0 0 305 دارد
2 گاد آف وار ن-3 0 -1 -1 /2 74 56.0 یاسین و یاشار ابوالمعصومی عبدالعزیز مهرانی 0 0 236 دارد
3 جان پرنس ن-3 0 -1 -2 /7 79 58.5 حاج عبدالرحمان میرزاعلی رجب قلی ایگدری 0 0 47 دارد
4 مارکوس ن-6 2 -2 -3 /13 68 53.0 غفور پقه حمید رزم گاه 1 0 487 دارد
5 حاجی بهرام ن-3 2 -2 -2 /10 80 59.0 بهمن قوچی (کدخدا) عبدالرحمن حرک عطا 1 1 25 دارد
6 لندی پلاس ن-3 2 -3 -1 /12 73 55.5 کاکاجان باستان اسماعیل خوجملی 1 1 18 دارد
7 محبوبا ن-3 1 -2 -1 /7 74 56.0 حکیم،غفور یامپی،جلال نظری یوسف قلی قربانی 1 1 11 دارد
8 کارا بیگ ن-3 2 -4 -1 /14 71 54.5 آرکان باستان و نیما شکاری عبدالغفور باستان 2 2 11 دارد
9 آل نورا م-3 1 -2 -1 /9 73 53.5 شادروان عبدالجبار کمی عبدالمجید کم 2 2 11 دارد
10 مای سان ن-4 1 -0 -2 /6 81 59.5 محمدرئوف رجب زاده و فرهاد و مهرداد هادی نژاد قربان محمد اودک 0 0 194 دارد
11 جان بابا ن-6 6 -1 -4 /15 82 60.0 عبدالجبار امانزاده و آنه سید امانگلدی توماچ 1 1 32 دارد