Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالا که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر تا ۱ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

قوانین الویت ورود به لیست:

۱- تعداد ورود به جدول در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۲- تعداد استارت در فصل در مسافت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ متر

۳- اسبی که بیشتر در انتظار مسابقه بوده

۴- ریتینگ بالاتر در کورس های هندیکاپ

۵- قرعه کشی توسط کمیته هندیکاپری بین موارد رنگی و همرنگ

۶- اضافه شدن از بالا تا وزن ۱ کیلوگرم که به رنگ قرمز مشخص شده است

۷- اضافه شدن داوطلب از بازه پایین که به رنگ آبی مشخص شده است

وزن اسب هایی که به رنگ آبی می باشد، به صورت داوطلب در گروه ثبت نام شده است. با آخرین الویت به ترتیب ریتینگ بالاتر می توانند وارد لیست شوند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1200 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 دوران ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 شهید قلی آموت جمال آموت 0 0 - دارد
2 ریو لوکا ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 کسرا کامکار ایل محمد غراوی 0 0 - دارد
3 آرتمن بابا ن-2 0 -0 -0 /0 56.0 تولید و پرورش باشگاه آوری اسماعیل کوچکی 0 0 - دارد
4 مروارید بندر م-2 0 -0 -0 /0 54.0 زنده یاد تویجان سقلی رحمان بردی قوین پرور 0 0 - دارد
5 مایاگل م-2 0 -0 -0 /0 54.0 ظهرالدین یارعلی محمد خوجملی 0 0 - دارد
6 آلما م-2 0 -0 -0 /0 54.0 جواد قدیری عبدالوهاب قربانی 0 0 - ندارد
7 ناز لاله م-2 0 -0 -0 /0 54.0 ماهان کلته عبیدالله سخاوت 0 0 - دارد
8 کوانتیش ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 نورتای دیه جی عبدالرحیم چپرلی 0 0 134 دارد
9 ریو سولیا م-2 0 -0 -0 /1 54.0 مرحوم مادجان حاجی آتابای اسماعیل خوجملی 0 0 43 دارد
10 وفا خان ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 حامد و محمد وفا صداقت مهربان ایری 1 0 22 دارد
11 اروپا ن-2 0 -0 -0 /1 56.0 مرحوم حاج قره و کامران کردی عبدالمجید کم 1 1 16 دارد
12 مستر ژانر ن-2 0 -0 -0 /2 56.0 محمود تجملیان عبدالعزیز مهرانی 1 1 9 دارد
13 اوچرشاه ن-2 0 -0 -0 /4 56.0 رحمت ا...پژوهنده،داود مهرانی بهمن حاجی زاده 1 1 2 دارد
14 فلوکی ن-2 0 -0 -0 /4 56.0 گلشاد گوگ و عادل تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد 1 1 2 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله از 8 تا 14 امتیاز مسافت 1000 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 250,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 سی لی لا م-2 0 -0 -1 /1 54.0 محمدامین و ارکان پقه عبدالرحمان مختومی 0 0 43 دارد
2 کامرون م-2 0 -0 -1 /2 54.0 فرامرز آتابای ابراهیم بدویزاده 0 0 29 دارد
3 راگ دنسر م-2 0 -0 -1 /2 54.0 حاج عبدالوهاب و پرویز کاظمی مهربان ایری 1 0 29 دارد
4 پهلوان قلیچ ن-2 0 -0 -1 /2 56.0 امان قلیچ کر امیر مختومی 1 1 9 دارد
5 ماندانا م-2 0 -2 -0 /2 54.0 سینا و عارف گوگ رجب محمد گوگ نژاد(تاشجان) 1 1 1 دارد
6 لیدی برد م-2 0 -0 -1 /4 54.0 مختوم مراد چله یوسف قلی قربانی 2 2 9 دارد
7 آرمسترینگ م-2 1 -0 -1 /3 54.0 محمود دوگونچی بهرام پقه 2 2 1 دارد
8 بیوسا2 ن-2 0 -1 -0 /2 56.0 هادی آق و رحمت آتابای امان بردی گوگ 1 1 1 دارد
9 لیدور م-2 1 -0 -0 /3 54.0 یعقوب قلیچی ایل محمد غراوی 0 0 29 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1200 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 پیشرو ایلخانی زاده ن-3 0 -0 -0 /0 56.0 حمزه ایلخانی زاده عبدالرحمان کلته 0 0 - ندارد
2 امره ن-3 0 -0 -0 /0 56.0 کاکاجان امره عبدالحلیم باستان 0 0 - ندارد
3 کژال شیروان م-3 0 -0 -0 /2 54.0 شهریار و شایان علیزاده علی آرزومند 0 0 247 دارد
4 سیلور ولف ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 خانم گلبهار صوفی زاده علی خوجملی 0 0 43 دارد
5 ریل استیل ن-4 0 -0 -0 /3 56.0 کاوه اختراعی عبدالرحیم چپرلی 1 1 8 دارد
6 جیران بانو م-3 0 -0 -0 /1 54.0 محمد و آی نور متمکن عیدمحمد غراوی 1 1 8 دارد
7 ابا دئیس م-3 0 -0 -0 /4 54.0 عبدالرحمن قریشی امین آق ارکاکلی 1 1 8 دارد
8 کریستوفر ن-3 0 -0 -0 /3 56.0 حافظ و اویس خجسته رشید روشنی 1 1 8 دارد
9 کاریزما ن-3 0 -0 -0 /5 56.0 ایلای سیدقلی امانگلدی توماچ 1 1 2 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 51 تا 60 کلاس 6 مسافت 1000 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 هاسنا م-3 0 -1 -1 /5 64 59.0 سرکار خانم ریحانه حافظی کمال قربانی 0 0 197 دارد
2 سربناز م-3 2 -1 -0 /7 59 56.5 جعفر بابایی ابراهیم بدویزاده 0 0 78 دارد
3 شاران م-3 0 -0 -1 /2 60 57.0 ایران توسعه جلیل محمدی 0 0 64 دارد
4 قاهره م-3 0 -0 -1 /1 64 59.0 شاه عبدالعظیم تاتاری محمدشریف تاتاری 0 0 50 دارد
5 ونکوور م-3 1 -0 -0 /2 52 53.0 حاج بصیر رهبر احمد قلی قربانی 0 0 50 دارد
6 لیدی کوئین م-3 0 -3 -0 /8 62 58.0 مرحوم حاج عاشر و حکیم امیری رسول صداقت 0 0 36 دارد
7 ماه سامر ۲ ن-3 0 -0 -1 /5 57 57.5 مطیعا ریگی.پرورش اسب اوسین عبدالناصر رجال 0 0 29 دارد
8 رویان م-3 0 -1 -0 /5 52 53.0 زهرا ایری عبدالطیف جعفری چوگان 0 0 29 دارد
9 ریبل جان م-3 2 -0 -1 /9 61 57.5 فرشاد کر اراز قربان اونق 0 0 22 دارد
10 اولکام ناراقیز م-3 0 -0 -1 /5 58 56.0 عبدالکریم کشمیری عبدالرحمن پرویز 0 0 22 دارد
11 گاگا جی م-3 0 -0 -2 /9 58 56.0 ارکین خرمی حاجی مراد یلقی 1 0 29 دارد
12 آی آلتین م-3 1 -1 -0 /2 63 58.5 ناصر.نادر جرجانی مبل خوش نشین حمید روشنی 1 1 15 دارد
13 لیدی سانگ م-3 0 -0 -1 /4 58 56.0 شهید اترک طیار محمد یلمه 1 1 15 دارد
14 شکوه ناز م-3 1 -2 -0 /9 58 56.0 مبین عطاگزلی بهرام پقه 1 1 15 دارد
15 هایده م-3 0 -1 -1 /6 56 55.0 شادروان حاج ابراهیم انجم روز بهزاد خوجملی 1 1 16 دارد
16 بست اسپید م-3 3 -2 -0 /8 55 54.5 مرحوم حاج کریم کلته عبدالسلام کلته 1 1 16 دارد
17 مادران م-3 3 -1 -1 /11 52 53.0 حاجی نوروزقلی و سینا میرزاعلی امان محمد تقی زاده 1 1 2 دارد
18 امباپه ن-3 3 -0 -0 /6 58 58.0 نادر کردی خلیل اونق 2 2 8 دارد
19 گل زیبای امید م-4 4 -0 -1 /10 65 59.5 مصطفی پقه.محمد یاسر آق ارکاکلی بایرام محمد تاجی زاده 0 0 127 دارد
20 تارلان ن-5 7 -1 -2 /29 61 59.5 مسعود تمن و بنیامین کوچکی اسماعیل کوچکی 1 1 15 دارد
21 مهیار ن-3 0 -0 -1 /3 62 60.0 حاج حمید شکیبا آنه محمد خوجملی 0 0 246 دارد
22 سلهان ن-3 0 -0 -1 /1 62 60.0 نورجان بهلکه بهزاد خوجملی 0 0 239 دارد
23 آرین مها م-5 1 -1 -0 /9 48 52.0 غلامعلی نانچی حاجی محمد نوایی 1 1 16 دارد
24 کوئین لیدی م-3 1 -1 -0 /6 46 52.0 محمدامین آرخی بهرام محمد تاتار 2 2 2 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 61 تا 75 کلاس 5 مسافت 1600 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 اینیبل م-4 5 -2 -1 /16 71 56.0 لیلا محمدیان امان بردی گوگ 0 0 64 دارد
2 ایلناز کیا م-3 0 -2 -2 /12 74 57.5 خانم حسینی و امیررضا سعادتمند قارمحمد گری 0 0 29 دارد
3 منوکید ن-7 3 -3 -8 /30 73 59.0 اسحاق بابایی عبدالعزیز مهرانی 0 0 22 دارد
4 متیوس ن-3 1 -1 -2 /13 67 56.0 مرحوم نازمحمد و یاسین زاودی رسول صداقت 0 0 22 دارد
5 همای جان م-3 5 -0 -1 /11 74 57.5 یونس معتبری و صادق ایمری ابراهیم قلرعطا 1 1 15 دارد
6 قره یل مراوه ن-3 1 -1 -1 /6 66 55.5 بردی محمد و تبسم پهلوان دوجی بهمن ایگدری 1 1 15 دارد
7 احلام م-3 4 -1 -1 /13 71 56.0 حاج معین علاقی فرهاد خانقلی زاده قزل 1 1 2 دارد
8 باسکار م-5 3 -4 -4 /25 74 57.5 داوود قربانی و بنیامین موحد عبدالرحمان قربانی 2 2 9 دارد
9 بی تو ن-3 0 -2 -1 /7 68 56.5 سام و شاهان اسکندری جمشید روشنی 2 2 8 دارد
10 گالاند ن-4 4 -2 -3 /19 76 60.5 ا... بردی طوئی سلیم خوجملی 2 0 322 دارد
11 هوراکان ن-3 0 -1 -3 /6 77 61.0 یارا ریسینگ احسان جرجانی(کاکاجان) 1 1 2 دارد

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 96 تا 140 کلاس 1 مسافت 1000 در گنبد کاووس

هزینه ثبت نام: 350,000 تومان
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی ثبت نام در فصل استارت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 اوسین بولت ن-7 0 -2 -15 /18 127 60.0 محمدریگی.پرورش اسب اوسین بولت عبدالناصر رجال 0 0 190 دارد
2 آرتین ن-4 1 -0 -6 /8 115 54.0 آرتین گوگ و همراه مرد خدا امان بردی گوگ 0 0 190 دارد
3 ولوت م-4 1 -3 -4 /12 118 53.5 حاج ابراهیم قلیچی نورمحمد بهادر 0 0 190 دارد
4 مردان ن-3 0 -3 -3 /6 113 53.0 آناهیتا کریمی احسان جرجانی(کاکاجان) 0 0 162 دارد
5 لتس گو م-4 2 -1 -8 /20 121 55.0 ماهان باستان مهربان ایری 0 0 36 دارد
6 سوشا ن-5 1 -4 -9 /25 115 54.0 رضا و رامین خمسه عبدالعزیز مهرانی 0 0 36 دارد
7 لوتوس ن-3 0 -1 -7 /15 112 52.5 رئوف قوچی ابراهیم بدویزاده 0 0 22 دارد
8 اورانیوم ن-4 0 -2 -4 /8 110 52.0 هادی تاجیک عباس هداوند فرهاد کریمی 0 0 85 دارد
9 سارپ ن-3 0 -0 -4 /5 107 52.0 آرتین گوگ صالح بردی گوگ 2 2 1 دارد
10 پرنس آلپ ن-5 4 -4 -4 /25 103 52.0 انیس بزمونه محمد بزمونه 1 1 1 دارد
11 پرسپولیس ن-4 0 -2 -1 /9 102 52.0 حاج طاهر جرجانی امانقلی خوجملی 1 1 1 دارد
12 هامون ن-6 3 -2 -6 /25 95 52.0 حاجی بهمن روشنی موسی آق ارکاکلی 2 2 1 دارد
13 بیوتی کالکشن ن-5 2 -2 -2 /12 78 52.0 سینا مظفری آشجان قزل 1 1 15 دارد