Close

قوانین وزن دهی:

- وزن های جدول تقریبی بوده و بر اساس ثبت نامی های جدید و تغییر ریتینگ متغییر می باشد.

- وزن های بالای ۵۸ که به رنگ قرمز نشان داده می شوند داوطلب در گروه پایین با وزن بالا می باشند. که با حفظ شرایط وزنی حداکثر ۶۲ کیلو می توانند شرکت کنند.

-مربیان در صورتی که فقط در یک گروه خاص اسب را ثبت نام می نمایند به مسول ثبت نام اطلاع دهند.

ثبت نامی های نژاد دوخون ۲ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 شیدا ون م-2 0-0-0 /0 52.0 حاج عبدالغفور درخشنده توماج یوسف کلته 0 0 -
2 مدکو ن-2 0-0-0 /0 54.0 حاج عبداعزیز آرخی آنه محمد شیرمحمدلی 0 0 -
3 تیامو م-2 0-0-0 /0 52.0 ایوب همتی دوردی حاجی عطایی 0 0 -
4 پرگاه م-2 0-0-0 /0 52.0 مجید کردی اراز زارعی کسلخه 0 0 -
5 تایفون ۲ م-2 0-0-0 /0 52.0 آنا پقه نور محمد اوکش 0 0 -
6 رادوگا ن-2 0-0-0 /0 54.0 شمس الدین قوینلی کر نازمحمد قره داشلی 0 0 -
7 گینس م-2 0-0-0 /0 52.0 حاج گلدی اخون تراج ابراهیم بدویزاده 0 0 -
8 بای بای سان ن-2 0-0-0 /0 54.0 حسن محمد زیبایی احمد خوجملی(امیر) 0 0 -
9 شرین بولت م-2 0-0-0 /0 52.0 قربانگلدی ایشان و بهروز ایری یوسف قلی قربانی 0 0 -
10 کوکو ن-2 0-0-0 /1 54.0 آرشام و آیناز اشرفی آنه محمد شیرمحمدلی 0 0 21
11 لیوزامن م-2 0-0-0 /1 52.0 مسعود قانقرمه آنه محمد شیرمحمدلی 0 1 13
12 سامیرا م-2 0-0-0 /1 52.0 سیدمرتضی سیدقاسم حسین اونق 0 1 13

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله مبتدی/نبرده مسافت 1000

آونس 3 ساله: 0.5کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 طوفان بلک ن-3 0-0-0 /0 54.0 محمد شریف قل محمدی طاطار و برسام صحنه غیاث غفوری 0 0 -
2 رخشان م-3 0-0-0 /0 52.0 ولی قربان ایری ساری اونق 0 0 -
3 اسپا ن-3 0-0-0 /0 54.0 یعقوب جباری عوض خوجملی 0 0 -
4 شوتایم م-3 0-0-0 /0 52.0 عبدالرزاق طاطار و برسام صحنه غیاث غفوری 0 0 -
5 دازپرنس ن-3 0-0-0 /0 54.0 حاج تاج محمد پقه فیض الله رجال 0 0 -
6 فانتوم ن-3 0-0-0 /0 54.0 آق اویلی خانپور بهشاد ترکمنی 0 0 -
7 سوگلی م-3 0-0-0 /0 52.0 میثم گودرزی و کاوه عسگری امیر جعفرپور 0 0 -
8 یاد هیهات ن-3 0-0-0 /0 54.0 مرد حاجی قره داشلی نازمحمد قره داشلی 0 0 -
9 دارسی ن-5 0-0-0 /1 54.5 مهندس مرجان صادقی اسماعیل خوجملی 0 0 525
10 پری بوس م-3 0-0-0 /1 52.0 ستار صحنه و حیدر حسن قاسمی حکیم سوقی 0 0 440
11 سوین م-3 0-0-0 /2 52.0 آیسن توماچ عبیدالله سخاوت 0 0 280
12 ورنوس ن-3 0-0-0 /1 54.0 احمد ایری ارازقلی ایری 0 0 224
13 گلناز م-3 0-0-0 /7 52.0 صفر بردی کلته یوسف کلته 0 0 21
14 کیاشا ن-3 0-0-0 /1 54.0 اسماء جرجانی فرهاد جرجانی 0 1 21
15 پاشا خان ن-3 0-0-0 /6 54.0 مرحوم قربان قلیچ کلته کاکا بنداد 0 1 13
16 ملانیا م-3 0-0-0 /3 52.0 حمزه کرمانی حسین اونق 0 1 6
17 سروین تاش ن-3 0-0-0 /3 54.0 امانقلی کر عبدالعزیز مهرانی 0 1 6
18 لومای م-3 0-0-0 /3 52.0 احسان کر و فرهاد صادقلو سلیمان اونق 0 1 6
19 بلیندا م-3 0-0-0 /3 52.0 غفور سیدی اسماعیل خوجملی 0 1 6
20 آریا سکرت ن-3 0-0-0 /6 54.0 مهران سوقی حکیم سوقی 0 1 6

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 51 تا 65 کلاس 6 مسافت 1200

آونس 3 ساله: 1.0کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 زیباگزل2 م-4 3-1-0 /10 60 54.5 حاج رضا شاهدوست جمشید جرجانی 0 0 238
2 آل میدان ن-4 3-0-1 /8 59 56.0 مهران و رسول نظرخانی بایرام قلی نوایی 0 0 231
3 فرح م-3 0-0-1 /7 69 58.0 طاهر و جبرئیل امیری رحمان بردی قوین پرور 0 0 21
4 کینگ بال م-3 0-0-1 /7 68 57.5 حاج جبار و علی هیوه چی عبدالعزیز مهرانی 0 1 13
5 سیرانوش م-4 3-0-1 /9 62 55.5 اسلام زیرکی عبدالخالق چپرلی 0 1 13
6 زیبانا م-3 1-0-0 /7 63 55.0 محمد مرصاد و فاروق بهزادنیا مجید خوجملی 0 1 13
7 شاه پری م-3 1-0-1 /4 69 58.0 نجمه زرجو یعقوب چپرلی 0 1 6
8 شاهان بندر ن-3 1-0-0 /3 58 54.5 حسین کشیری پور ارازگلدی اونق 0 1 6
9 ماه کملر م-3 0-1-0 /6 60 53.5 متین شهبازی یعقوب زارعی کسلخه 0 1 6
10 وان لیدی م-3 0-1-0 /5 60 53.5 فرزاد پورقاز ارازگلدی اونق 0 1 6
11 کهربا اعتمادی م-5 0-0-1 /4 63 56.0 باشگاه پرورش اسب چوگان ارازگلدی اونق 0 2 6
12 ویس ناز م-4 1-2-2 /20 62 55.5 علی توحیدی حمید رزم گاه 0 2 6
13 بن باراد ن-3 0-0-1 /3 69 60.0 مهندس محسن بزرگ نژاد امان بردی گوگ 0 2 6
14 کارول اسپید ن-4 1-0-2 /12 68 60.5 عبدالمجید و عبدالخالق اونق عوض خوجملی 0 0 34
15 سای هیل ن-3 0-1-1 /10 70 60.5 یوسف خوجه.قربان محمد تقان پور عبیدالله سخاوت 0 2 6
16 گان دولف ن-3 0-1-1 /8 71 61.0 محمد صفا و محمدرسول قانقرمه بهرام محمد تاتار 0 0 224
17 شکوفا م-4 0-3-2 /19 73 61.0 میلادخوجملی ومحمودسارلی احمد خوجملی(امیر) 0 0 21
18 صاحب جمال ن-3 1-0-1 /8 73 62.0 شهیدان عبدالرحمان و اراز محمد حبیب لی حسین اونق 0 0 244
19 گل آترینه م-4 1-0-0 /5 45 50.0 یاسر و سینا بخشنده فر وحید علایی قوجق 0 0 273
20 بای کال ن-7 1-2-0 /16 37 50.0 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 0 1 13

ثبت نامی های نژاد دوخون ۳+ ساله ریتینگ بند 81 تا 95 کلاس 3 مسافت 1000

آونس 3 ساله: 0.5کیلوگرم
# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ وزن مالک مربی تعداد دوپینگ شرکت در فصل آخرین کورس مجوز کورس
1 جان دی وان ن-4 2-2-4 /20 92 57.0 نورالله پورقاز سبحان پقه 0 0 237
2 دوبلین ن-4 2-0-5 /11 94 58.0 لطیف و رسول پورقاز عزیز کرد 0 0 21
3 بلک اسپیدی ن-3 0-4-1 /6 93 57.0 سیده مهرناز خجسته راد سلیم خوجملی 0 1 13
4 رگنار ن-3 1-3-1 /10 80 50.5 مرحوم تاج قلی حاجی اونق آنه محمد شیرمحمدلی 0 0 223
5 کاپیتان استیو ن-3 0-2-1 /8 76 50.0 حاج حمید سالمی اینچه برون سلیم خوجملی 0 0 224
6 نایکوئیست م-4 0-1-2 /9 78 50.0 شهروز حسن قاسمی ارازقلی ایری 0 1 6
7 اینسِپْشِن م-3 0-1-1 /4 75 50.0 مرصاد و سلوا گلشاهی منوچهر قزل 0 0 21

سایر اسب های ثبت نامی

# اسب سن-جنسیت عملکرد ریتینگ مالک مربی شرکت در فصل آخرین کورس
1 چشم آبی م-4 1-0-5 /9 108 ایلیا و رادوین ارازلی آنه محمد شیرمحمدلی - 307 روز قبل
2 سیتی دنسر ن-5 1-10-4 /27 114 کمال الدین نوری زاده قره جه ارازگلدی اونق - 329 روز قبل
3 لتس گو م-2 0-1-0 /1 ماهان باستان ابراهیم بدویزاده - 34 روز قبل
4 تم تن ن-2 0-1-0 /1 محمد ونیلای شامل ابراهیم بدویزاده 1 6 روز قبل
5 میس دالگا م-2 1-0-0 /1 علی اکبرمیرشمسی رضا کریمی - 28 روز قبل