کبریا 8 ساله مادیان
اورمیندو
آرنیکا
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 1 0 0 0 35 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه