زیبال مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 63 10 11 8 140 جواد رحیمی محمدرضا قربانی
2 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 29 7 6 7 94 حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی
3 هیهات ن دولاب زیبال 18 5 1 1 46 فرشته دارابی باشگاه صحرا محلات
4 ملکه یلقی م تکتاز زیبال 20 2 5 2 40 حاجی قربان کسلخه الیاس زارعی کسلخه
5 نازهیهات م آگوگ زیبال 9 2 0 2 20 عظیم میرزاعلی بهروز ایری
6 ایلیاخان ن وات سکرت زیبال 11 1 1 2 16 امید میرزاعلی امید ایری
7 مایا2 م بلی ریور زیبال 11 1 0 0 8 ابوطالب و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی
8 آل هیهات ن ژنرال زیبال 7 0 2 0 8 شاه قربان اونق غفور خوجملی
9 یاد نازی2 ن کینگ او دسان زیبال 0 0 0 0 0 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد
10 یازگلر ن وات سکرت زیبال 1 0 0 0 0 دکتراوکتای یگان محمدی شهرام خوجملی
11 یاشار خان ن طاغن زیبال 1 0 0 0 0 نادر قرنجیک محمد یلقی