سولماز مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 گل جرن م قیردالی سولماز 15 1 2 3 22 حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز
2 آرزوی بهزاد م رائول سولماز 19 1 1 2 16 حاج عبدالحمید گوگلانی محمد اونق
3 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 6 0 2 0 8 مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت
4 یادگار حبیب م یادگاربایرام سولماز 4 0 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت
5 گل سولماز م سمند سولماز 1 0 0 0 0 آیدا سلاق عبدالرحمان پرویز