فیلیکا 15 ساله نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 2 1 1 0 0.34 % 59
1383 1 0 1 0 0.00 % 127
مجموع 3 1 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کاتاماران م دیوراسپیشال فیلیکا 13 0 0 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
2 سیلوراستار2 م فیلیکا المیلا 7 0 0 0 محمد امین گوگ نژاد ومجتبی شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد
3 سلطان2 ن فیلیکا آلتن آی 8 0 0 0 آریاسب یزدان محمد رضا عباسی