خالصه مادیان
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وان استار سرچشمه ن مسعودددکور خالصه 14 1 1 2 53 مرتضی جلیلیان حسین امینی
2 شهاب رضایی ن پازن خالصه 10 3 2 0 مجتبی رضایی علی غمخوار
3 گیومات ن خرداد خالصه 9 0 2 2 قاسم حسینی قاسم حسینی
4 نانسی رضایی م دقیانوس خالصه 1 0 0 0 محمد عرب زاده حسین کارگریان