نسران نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1386 1 1 0 0 0.25 % 66
1385 1 1 0 0 0.17 % 60
مجموع 2 2 0 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 قهرمان بویراحمد ن نسران چلچه 5 2 0 1 علی طالبی یعقوب غمخوار
2 شهران ن نسران صحرا 2 0 0 0 سردار میرالوی نفس بردی مختوم نژاد