بصیره مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 رایکا ن آگوگ بصیره 16 0 4 4 24 محمد تقی شالیها جمشید مختومی
2 بصیرک م تکتاز بصیره 8 1 1 3 18 سهیل افشاری امین بدراق نژاد
3 فایتردنسر م تکوین بصیره 3 2 0 0 16 حسین جهاندیده امیر جعفرپور