درفام مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ورگلاس ن والاس درفام 35 6 6 5 82 عاشور قربان پور تویلی قربانی
2 ساقی م کینگ او دسان درفام 9 5 1 0 44 احمد موحد رحیم بردی مهرانی
3 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 14 0 2 2 12 ایل آمان موحد عبدالرحمن قربانی
4 گودبابا ن دماوند درفام 11 1 0 1 10 آتنا نیازی عبدالخالق ایری
5 کینو م لوردآف دوویل درفام 9 1 0 1 10 نیما مفیدی عبدالرحمان مختومی
6 خوشرو م بد ازآی وانابی درفام 3 0 1 0 4 حاجی احمد تراچ کمال قربانی