ایلنازخانم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کرال سیتی ن ساورسول ایلنازخانم 9 0 0 0 ظهیرالدین و میکائیل یارعلی آنه بای خوجملی
2 نایس بوی ن نیوجرسی ایلنازخانم 9 0 0 0 فرزاد جهانی رجب قلیچ گوگ نژاد
3 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 17 0 0 0 90 غفار باستان محمداسلم محمدی
4 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 10 0 0 0 73 علی محمد و عدنان چرکزی جلال ایری