ایلنازخانم مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 17 2 6 2 44 غفار باستان محمداسلم محمدی
2 کرال سیتی ن ساورسول ایلنازخانم 9 2 1 0 20 ظهیرالدین و میکائیل یارعلی آنه بای خوجملی
3 نایس بوی ن نیوجرسی ایلنازخانم 9 1 0 0 8 فرزاد جهانی رجب قلیچ گوگ نژاد
4 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 7 0 0 3 6 میکائیل یارعلی ابراهیم قلرعطا