ماشال مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اسپانول م لهن گرین ماشال 19 5 1 3 50 انیس بزمونه فرهاد خانقلی زاده قزل
2 خان داداش 2 ن ساسان ماشال 10 4 2 1 42 حاج مشهد قلی قرنجیک تویلی قربانی
3 بلیتون م کینگ او دسان ماشال 14 3 3 0 36 وحید خزینی محمد بزمونه
4 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 6 1 1 1 14 دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی
5 اوکی لیدی م آگوگ ماشال 2 1 0 0 8 نعمت پاکزاد رحیم بردی مهرانی