دازگلهان مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 25 7 1 2 64 محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه
2 بابانوئل ن المرام دازگلهان 3 0 0 1 2 محمد خوجملی شهرام خوجملی
3 دازمسیا ن دلرد دازگلهان 1 0 0 0 0 حاج عاشور قریشی اراز قربان اونق
4 ماه سنا م پریمووالنتینو دازگلهان 1 0 0 0 0 یاسر منتظری اسماعیل کوچکی
5 شایلان۲ م المرام دازگلهان 0 0 0 0 0