سیمولیت نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 0 0.23 % 50
1392 2 1 1 0 0.28 % 83
1391 2 0 2 0 0.34 % 59
مجموع 5 1 4 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 جانر ن سیمولیت دزیره 7 0 0 2 4 اوکتای صیادی ابراهیم مهرانی
2 یونیک دنسر م سیمولیت ساگالیل 5 0 1 0 4 آیدین موحد مهدی نوایی
3 مای چارمر م سیمولیت مانلیتاال سور 2 0 0 0 0 محسن تاجیک حمید روشنی
4 آنجلینا م سیمولیت مای انجل 2 0 0 0 0 مرتضی شیرازی بهمن ایگدری
5 سلنا م سیمولیت کاتاماران 4 0 0 0 0 محمدحسین ساوجی امید جهانیان