زبانزد مادیان
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 12 4 1 1 86 مزرعه پرورش اسب حسین آباد علی قانعی زاده
2 لیلی شاه شمس م زرافه خان زبانزد 4 0 0 1 محمدحسین تیموری علی غمخوار