شیرمایه مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 شیرتکین ن دولاب شیرمایه 9 1 0 0 8 اجه جان کلثوم پنق دوردی حاجی عطایی
2 آتام ن لهن گرین شیرمایه 6 1 0 0 8 حاج خلیل مختومی رضا کمالی
3 شیربانو م لهن گرین شیرمایه 2 0 0 0 0 ایمان وسحر کتوکی دوردی حاجی عطایی