السا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 18 0 0 0 107 رضا قره ئی احمد قلی قربانی
2 توتوی م مای جوی السا 5 0 0 0 35 امان گلدی یارعلی و میثاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا