شلفا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 سلطانا م تریفیك چلنجه شلفا 8 3 0 1 26 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری
2 سانتا آنیتا م المرام شلفا 2 2 0 0 16 هورس ایران محسن خسروی
3 ام تیکو ن المرام شلفا 5 1 0 0 8 نیلوفر جاجرمی رسول خرمالی