کبری مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آکام ن کینگ او دسان کبری 14 7 3 1 70 عارف وعرفان نیازی جمشید روشنی
2 نصیب م پایدار کبری 17 1 4 1 26 متین پوری ناز محمد قره داشلی
3 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 2 0 1 0 4 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده