ایرامینم نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 3 0 3 1 0.43 % 45
1392 2 2 0 2 0.27 % 82
مجموع 5 2 3 3
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ایرامینم ن ایرامینم آلینا1 11 0 1 2 بابا ایشان سید محمدرضا تاتاری
2 ماه سال م ایرامینم ماهانه 3 0 0 0 مرحوم ماتجان حاجی آتابای جمشید روشنی
3 لاکی بوی ن ایرامینم خجسته 0 0 0 0 قلیچ قزل قلیچ قزل
4 پایاجی م ایرامینم سار 0 0 0 0
5 ارغوان پارتیان م ایرامینم رویال 2 0 0 0 سجاد و سعید حصاری مرتضی غفوری منش