استارناز مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 شاه سوین م القاسی استارناز 18 0 0 0 61 امین سلیمانی امید ایری
2 وال دایور استار م بوکی تو استارناز 2 0 0 0 آیین و حاج ناصر جهانگیری امید ایری