چرداغه مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نابودگر مسعود ن براری چرداغه 5 1 0 0 90 مسعود محمدپور مسعود پورمانیان
2 مهیب محسنی ن ذکریا هلاکو چرداغه 6 1 0 2 60 کمال حسینی حاتم فرحانی
3 رنگین کمان هادی م ابن زمیه چرداغه 0 0 0 0