کهربا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 عجب شیر ن آمیگو کهربا 7 2 3 1 30 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
2 سوسنگر م آمیگو کهربا 1 0 0 0 0 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی