تارا مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 13 1 1 2 16 منوچهر ایری عبدالرحمن زارعی