هالتوشان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 0 1 0 0.26 % 47
1394 3 2 1 0 0.53 % 42
1393 1 1 0 0 0.14 % 82
مجموع 5 3 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 15 3 1 2 90 پدرام کوهی امید جرجانی
2 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 12 1 0 5 70 اصغر قاید امینی امید جرجانی
3 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 5 0 0 1 35 اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد
4 آرام امین م هالتوشان مارال صاحبی 3 0 0 0 صبا قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد
5 بی تاب امین م هالتوشان رز 1 0 0 0 اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد