هالتوشان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 0 1 0 0.34 % 45
1394 3 2 1 0 0.59 % 37
1393 1 1 0 0 0.14 % 81
مجموع 5 3 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 10 0 0 0 65 اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد
2 آتش امین ن هالتوشان حسرت زمان 10 0 0 0 80 مهندس اصغر قاید امینی احمد خوجملی
3 آرش امین ن هالتوشان یل چشمه 5 0 0 0 35 اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد
4 آرام امین م هالتوشان مارال صاحبی 3 0 0 0 صبا قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد
5 بی تاب امین م هالتوشان رز 1 0 0 0 اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد